รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน              นางสุขุมาภรณ์ ชุ่มปลั่ง

ปีการศึกษา            2556

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ       เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน จำนวน 10 ชุด แบบประเมินผลการเรียนรู้การอ่านและการเขียน จำนวน 60 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 50 แผน แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าประสิทธิภาพและค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เท่ากับ 89.27/90.15

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนหลังการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์