สสวท. แนะร.ร.ใช้ตำราสอดคล้องหลักสูตรใหม่

          นางสาวนารี  วงศ์สิโรจน์กุล  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  เปิดเผยว่า   หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 เพื่อป้องกันความกังวลใจของสถานศึกษา คุณครู และผู้ปกครอง ในการเลือกใช้หนังสือและคู่มือครูให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่
          ในปีการศึกษา 2552  นี้  สสวท. จึงขอให้คำแนะนำ ดังนี้
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  พัฒนาและปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  มีการกำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางเป็นรายชั้นปี ซึ่งจากเดิมกำหนดไว้แค่มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  และยังมีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่ชัดเจนมากขึ้น
          สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์    และกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาระการออกแบบและเทคโนโลยี  ซึ่ง สสวท. มีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานนั้น  เนื้อหาสาระเกือบทั้งหมดเป็นของหลักสูตรเดิม   แต่มีการจัดแบ่งเนื้อหาที่จะใช้เรียนรู้ในแต่ละชั้นปีให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น  
          รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสวท.  ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หนังสือเรียนและคู่มือครูที่พัฒนาโดย สสวท. สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2552  ดังนี้
          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสามารถใช้หนังสือเรียนและคู่มือครูที่มีอยู่เดิมของหลักสูตร 2544 ได้     ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โรงเรียนสามารถใช้หนังสือเรียนและคู่มือครูของหลักสูตร 2544 ที่มีอยู่เดิม หรือจะใช้หนังสือที่ปรับปรุงเล็กน้อยสำหรับหลักสูตร 2551  ก็ได้
          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา     ปีการศึกษา 2552    โรงเรียนสามารถใช้หนังสือเรียนและคู่มือครู ป.1 – 6 ที่มีอยู่เดิมของหลักสูตร 2544 ได้    โดย สสวท. ได้จัดทำคำแนะนำการใช้หนังสือเรียนเดิมที่สอดคล้องกับหลักสูตร 2551  ติดไว้บนปกในของหนังสือเรียนที่องค์การค้าของ สกสค. จัดจำหน่าย   ปีการศึกษา 2553  สสวท. จะปรับปรุงหนังสือเรียนและคู่มือครู ป.1 – 6   ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีและสาระแกนกลาง ของหลักสูตร 2551  แล้วองค์การค้าของ สกสค. จะพิมพ์และจัดจำหน่ายให้โรงเรียนนำไปใช้ได้ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ปีการศึกษา 2552     โรงเรียนสามารถใช้หนังสือเรียนเดิมของหลักสูตร 2544 กับหลักสูตร 2551 ได้ เพราะหนังสือเดิมจัดทำไว้เป็นหนังสือช่วงชั้น  ซึ่งมีทั้งหมด 4 เล่ม และครอบคลุมเนื้อหาทั้ง ม. 1  ม. 2  และ  ม. 3    ปีการศึกษา 2553   สสวท. ปรับปรุงหนังสือเรียนเป็นรายภาค โรงเรียนสามารถใช้หนังสือเรียนชุดใหม่โดยเริ่มจากชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 2553   ม.2 ในปีการศึกษา 2554  และ ม.3 ในปีการศึกษา 2555
          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนสามารถใช้หนังสือเรียนและคู่มือครูที่มีอยู่เดิมของหลักสูตร 2544 ได้ เนื่องจากหลักสูตร 2551  กำหนดตัวชี้วัดและสาระเป็นช่วงชั้นเหมือนกับหลักสูตร 2544    ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นไป โรงเรียนสามารถใช้หนังสือเรียนและคู่มือครูของหลักสูตร 2544 ที่มีอยู่เดิม หรือจะเลือกใช้หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานชุดใหม่ที่มีการจัดแบ่งเนื้อหาของเดิม  ออกเป็น 6 เล่ม  เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่เรียนไม่เน้นวิทยาศาสตร์  เช่น นักเรียนสายศิลป์-ภาษา  เป็นต้น
          สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คอมพิวเตอร์)     ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสามารถใช้หนังสือเรียนและคู่มือครูที่มีอยู่เดิมของหลักสูตร 2544 ได้    ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นไป สสวท. ปรับปรุงหนังสือเรียนและคู่มือครูให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สำหรับใช้กับหลักสูตร 2551
          สาระการออกแบบและเทคโนโลยี    ปีการศึกษา 2552  ครูสามารถใช้หนังสืออ่านประกอบสำหรับครู และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ สสวท.
www.ipst.ac.th จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้  
          ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นไป  สสวท. จัดทำหนังสือเรียน คู่มือครู และคู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับหลักสูตร 2551 โดยโรงเรียนเริ่มใช้ได้ในปีการศึกษา 2553
          สำหรับหนังสือเรียน  คู่มือครู  รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาที่จัดทำโดย สสวท.  ยังคงจัดพิมพ์และจัดจำหน่าย โดยองค์การค้าของ สกสค.  สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อหนังสือได้ในเว็บไซต์
www.suksapan.or.th  และมีจำหน่ายที่ร้านศึกษาภัณฑ์ทั่วประเทศ


11/3/52

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 94 คน กำลังออนไลน์