การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น รายวิชาเคมี 1 เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หัวข้อวิจัย        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น รายวิชาเคมี 1 เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย             นางสาวคนึงนิจ พรมลา

ตำแหน่ง         ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนราษีไศล  

                    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีการศึกษา      2557

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะ  หาความรู้แบบ  7  ขั้น  รายวิชาเคมี  1  เรื่องพันธะเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  7  ขั้น  รายวิชาเคมี  1  เรื่องพันธะเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  7  ขั้น  รายวิชาเคมี  1  เรื่อง  พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  กับเกณฑ์ และ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4     ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  7  ขั้น  รายวิชาเคมี 1  เรื่อง  พันธะเคมี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/9  ภาคเรียนที่  2  ประจำปีการศึกษา  2557  โรงเรียนราษีไศล  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  40  คน   ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  random  sampling)  และมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling  Unit) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวน การสืบเสาะหาความรู้แบบ  7  ขั้น รายวิชาเคมี  1  เรื่อง  พันธะเคมี  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  40  ข้อ  ที่มีค่าความยากตั้งแต่  0.36  ถึง  0.64  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.27   ถึง  0.45  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.85  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  20  ข้อ   ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.92  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที  (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า 

           1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  7  ขั้น  รายวิชาเคมี 1  เรื่อง พันธะเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.72/80.75  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80 

          2.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  7  ขั้น รายวิชาเคมี 1  เรื่อง  พันธะเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

          3.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  7  ขั้น รายวิชาเคมี 1  เรื่อง  พันธะเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  68.75  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

          4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  7  ขั้น  เรื่อง  พันธะเคมี  อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์