รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน

รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จเป็นทีม (STAD)

ผู้ศึกษา

นางปราณี คนธรักษ์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สังกัด

โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่ศึกษา

2556

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และความต้องการในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน   2 ) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์  3) เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์  และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1) แบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการเรียนภาษาไทย และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2) หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5           4)  คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จเป็นทีม (STAD) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์  ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลาทั้งสิ้น 22 ชั่วโมง  โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ได้แก่ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ขั้นที่ 2 สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ ขั้นที่ 3 ศึกษาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ และ ขั้นที่ 4 ประเมินผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความตรงของเครื่องมือ โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence index: IOC) ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก   ( r ) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยสูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson’s KR-20) และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha)  สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ ใช้การหาค่า E1 และ E2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ ด้วยสถิติทดสอบ  t-test แบบ dependent และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          ผลการวิจัยพบว่า

1.  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และความต้องการในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน พบว่านักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน มีความเห็นว่าปัญหาสำคัญที่สุดในการเรียนภาษาไทยคือปัญหาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และนักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบหนังสือส่งเสริมการอ่านที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง

2.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ ได้หนังสือส่งเสริมการอ่านที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน 5 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 ศูนย์รวมศรัทธาวัดพระมหาธาตุ         เล่มที่ 2 ภูมิปัญญาชาติเครื่องถมเมืองนคร  เล่มที่ 3 ขับกลอนตะลุงมุ่งบ้านนายหนัง เล่มที่ 4 สาธุชนไหลหลั่งแห่ผ้าขึ้นธาตุ  และเล่มที่ 5 เยี่ยมเมืองชมตลาดสองฝั่งราชดำเนิน ผลการหาประสิทธิภาพของ

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์  ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.83/83.89 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

          3.  ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.76  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 อยู่ในระดับมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์