การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์ เพื่อเสริมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบริบทท้องถิ่นโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนั

การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่นโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นางสาววิไลลักษณ์  แก้วสด

ตำแหน่ง    ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

หน่วยงาน  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่วิจัย      2558

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบริบทท้องถิ่นโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบริบทท้องถิ่นโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบริบทท้องถิ่นโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบริบทท้องถิ่นโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในด้าน 4.1) ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบริบทท้องถิ่นโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   4.2) ความ    พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่นโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/7 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินความต้องการพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) แบบสัมภาษณ์ครูเพื่อรวบรวมแนวคิดในการจัดกิจกรรมรูปแบบการสอน 3) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในบริบทท้องถิ่นโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  5) แบบสัมภาษณ์  6) แบบประเมินทักษะการพูดตามสภาพจริง 7) แบบสอบถามความความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test (Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

                     1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมแล้ว นักเรียนมีความต้องการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารได้แก่ เนื้อหา เมื่อพบนักท่องเที่ยว การหาที่พัก สถานที่น่าเที่ยว เทศกาลน่าชม อาหารที่อร่อย ของฝากถูกใจ ไปอย่างไรค่ารถเท่าไหร่ และธรรมเนียมไทยที่ควรรู้ จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สรุปข้อมูลสอดคล้องกันว่า นักเรียนไม่มีความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ทำให้เกิดความท้อแท้ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่มีความมั่นใจในตนเอง จนไม่สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ขาดประสบการณ์พูดสื่อสารในการเผชิญกับสถานการณ์จริง การจัดการสอนด้วยรูปแบบ LECSA Model นี้ ทำให้นักเรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนและมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนเน้นประสบการณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า รูปแบบการสอน LECSA Model มีองค์ประกอบ ดังนี้ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการกิจกรรม และสิ่งที่เสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ตระหนักการรู้ภาษา (Language Awareness) 2) ขั้นฝึกปฏิบัติ (Explanation) 3) ขั้นร่วมมือกันเรียนรู้ (Collaborative) 4) ขั้นการเรียนรู้ในด้านการบริการ (Social Service) และ 5) ขั้นประเมินผล (Authentic Performance and Assessment) ซึ่งรูปแบบการสอนนี้ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ให้ความเห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก แสดงว่ารูปแบบการสอนมีความสอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน LECSA Model ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.24/82.22นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความกระตือรือร้นในการร่วมมือกันเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มอย่างตั้งใจ การออกไปเผชิญสถานการณ์จริงนอกห้องเรียนช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร และทักษะทางสังคมซึ่งเป็นราก ฐานสำคัญอันนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จในชีวิตเมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นในอนาคต

4. ผลการประเมินผล/ปรับปรุงรูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบริบทท้องถิ่นโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้

   4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่นโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่นโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์