รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่องานวิจัย      รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย         นางสาวเบญจวรรณ  เปิ่นใจช่วย

ปีการศึกษา      2558

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ที่เรียนรายวิชาอาเซียนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 16 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความเชื่อมั่น 0.83 และ 3) แบบประเมิน ความพึงพอใจ มีความเชื่อมั่น 0.89 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการทดสอบที (t-test)

           ผลการวิจัยพบว่า

           1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.95/91.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

          2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน เรื่องอาเซียนศึกษา ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์