มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรับตรง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี4-5 ปี และปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน (หลังอนุปริญญา) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2552
          สาขาวิชาที่เปิดรับ
          ครุศาสตร์
          ภาษาอังกฤษ 
          วิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์ 
          ภาษาไทย 
          การศึกษาปฐมวัย 
          สังคมศึกษา 
          พลศึกษา 
          เคมี
          สถาปัตยกรรมศาสตร์
          สถาปัตยกรรม
          ครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
          เทคโนโลยีการศึกษา (มัลติมิเดีย) 
          ศิลปศาสตร์
          ภาษาอังกฤษ 
          International Program (English Studies) 
          ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 
          ภาษาจีน 
          ภาษาญี่ปุ่น 
          ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
          ทัศนศิลป์ 
          ดนตรี(ดนตรีสากล) 
          บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
          การพัฒนาสังคม 
          สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
          นิเทศศาสตร์ 
          อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น 
          ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
          การจัดการโรงแรม 
          กราฟฟิคดีไซน์ 
          ภาษาไทย
          รัฐประศาสนศาสตร์
          นิติศาสตร์
          วิทยาศาสตร์
          เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
          เทคโนโลยีก่อสร้าง 
          เคมี
          ชีววิทยาประยุกต์ 
          วิทยาศาสตร์การกีฬา 
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
          วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
          วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
          สัตวเวชศาสตร์ 
          เกษตรที่สูง 
          สาธารณสุขศาสตร์ 
          ฟิสิกส์ประยุกต์ 
          จิตวิทยาสังคม
          บริหารธุรกิจ
          บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
          บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
          บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
          บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
          บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
          บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
          การแพทย์
          การแพทย์แผนไทย
          บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน 
          บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
          บริหารธุรกิจ (การตลาด)
          บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
          บริหารธุรกิจ (การบัญชี)   รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ เทียบเท่า 
          ศิลปศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
          การจัดการโรงแรม
          วิทยาศาสตรฺหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน
          เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
          สาธารณสุขศาสตร์
          วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน
          วิศวกรรมโลจีสติกส์และการจัดการ


          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ระดับปริญญาตรี ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (หลังอนุปริญญา) ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า


          การรับสมัครพร้อมยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา
          มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการรับสมัครพร้อมยืนยันสิทธิ์นักศึกษาประเภททั่วไป ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 โดยสามารถสมัครได้๓ ทาง ดังนี้
          -สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่http://admission.cru.in.th
          -สมัครโดยตรงที่หน่วยรับนักศึกษา อาคารยุพราชวิทยมงคล ไม่เว้นวันหยุด
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. โดยสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และลงทะเบียนเรียน ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจะได้สิทธิ์เข้าเรียนก่อน
          -สมัครทางไปรษณีย์ โดยสามารถDownload ใบสมัครได้ทางhttp://admission.cru.in.th
          ส่งถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2552 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ที่ต้นทางเป็นสำคัญ


          การยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย
          1.ใบรายงานตัวนักศึกษา 1 ชุด
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
          3.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,690 บาท
          4.การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่
          มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ โดยชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องหน่วยรับนักศึกษา อาคารยุพราชวิทยมงคล ระหว่างเวลา 8.30–16.00 น. และให้เตรียมหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเรียนมาด้วย
          1.ใบรายงานตัวนักศึกษา 1 ชุด
          2.สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (ใบ ร.บ.) 2 ชุด
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
(สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องเป็นกระดาษ A4 เท่านั้น)
          -ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
          สามารถเลือกเป็นรายปีหรือรายภาคเรียน โดยดูรายละเอียดได้ที่http://admission.cru.in.th
           ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร.0-5377-6118 หรือ 0-5377–6000 ต่อ 1102 และทาง http://admission.cru.in.th

          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106304 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลโดย กองบ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ เรียนรอบโลก iskool www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์