การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชน

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชน มีวัตถุประสงค์ของการประเมินดังต่อไปนี้ 1)  เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชน2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชน3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชน 4)เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชน5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชน

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  จำนวน  12  คนผู้บริหารโรงเรียน  จำนวน  10  คน  ครู  จำนวน  35  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา  2557 จำนวน  96 คน  และผู้ปกครอง  จำนวน  96คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการประเมินโครงการ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อคำนวณหาค่าสถิติและวิเคราะห์ผลการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและผลการมีส่วนร่วมกับชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ สำหรับข้อคำถามปลายเปิดวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปประเด็นสำคัญ  ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

 

 

 

 

1.  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรีพบว่า ในภาพรวม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน และครู มีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรีพบว่า  ในภาพรวม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน และครู มีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการลูกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรีพบว่า ในภาพรวม ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

4.  การประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรีสรุปได้ดังนี้

4.1  ผลการมีส่วนร่วมกับชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2557พบว่า  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมกับชุมชนในปีการศึกษา 2557 จำนวน 92 คน  คิดเป็นร้อยละ  95.83 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2  ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2557ดังนี้

4.2.1  ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2557 คิดเป็นร้อยละ  100  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2.2  ผลจากความพึงพอใจของชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

5.  การประเมินด้านผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรีพบว่าชุมชน  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อนักเรียนในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนด้วยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์