โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ครั้งที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ครั้งที่ 2
ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8
ถนนราชดำริ แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 02 - วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2552
ระยะเวลา 2 วัน เวลา 10.00-16.30 น.

อบรมฟรี สงสัยติดต่อ ครูพูนศักดิ์ โทร. 081-8693782

เต็มแล้วครับ
ขอให้ผู้ที่ลงชื่อไว้ ส่งแบบตอบรับการอบรมด่วน โดยส่งทางโทรสารครับ
โปรดติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาอบรม ที่นี่ครับ

-----------------------------

 • วันเวลา
      วันพฤหัสบดีที่ 02 - วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2552
      ระยะเวลา 2 วัน เวลา 10.00-16.00 น.
 • สถานที่อบรม
      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)
      อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
      เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาอะไรก็ได้
      มีความต้องการสร้างสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)
      มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
 • ค่าใช้จ่าย
  ค่าอบรม ฟรี
 • จำนวนที่รับ
      100 คน (สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
 • ผู้จัดอบรม
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
      มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)
 • การสมัคร
      สมัครออนไลน์
      ให้ลงชื่อ-นามสกุล ที่ แสดงความคิดเห็น ข้างล่าง พร้อมรายละเอียดคือ
      - วิชาที่สอน ระดับชั้น โรงเรียน
      - หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
      (ชื่อของท่านจะปรากฎหลังจากทำการสมัครประมาณ 10 นาทีครับ)
 • ดาวน์โหลด กำหนดการอบรม | แบบตอบรับการอบรม
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม
      - 1 โรงเรียน สามารถส่งครูเข้ารับการอบรมได้เพียง 2 คนเท่านั้น
      - หากสมัครออนไลน์แล้ว จะต้องดาวน์โหลดแบบตอบรับ แล้ว fax. มาที่มูลนิธิฯ เท่านั้น การสมัครเข้าอบรมจึงจะสมบูรณ์
      - กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาในวันที่ 27 มีนาคม 2552
      - โรงเรียนที่ส่งครูเข้ารับการอบรมจะได้รับมอบโปรแกรม Desktop Author 1 License
      - ภายหลังการอบรม โรงเรียนของท่านจะต้องใช้ โปรแกรม Desktop Author ที่ได้รับแจก ในการจัดทำผลงาน E-Book
        เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และครูที่เข้ารับการอบรมจะต้องส่งผลงาน E-Book จำนวน 2 ผลงาน เข้าร่วมแข่งขันชิงโล่และ
        รางวัล ในกิจกรรมการประกวด E-Book ในเดือนมิถุนายน 2552
 • ผู้ประสานงานการอบรม
      คุณ สุจิตรา สาระอินทร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย)
      โทรศัพท์ 0-2642-7031 ,0-2642-7033 ต่อ 12 /089-923-4787
      โทรสาร 0-2642-7032
 • สมัครแล้วไม่มาอบรม เป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้อื่นที่ต้องการอบรม
 •  

  เต็มแล้วครับ
  ขอให้ผู้ที่ลงชื่อไว้ ส่งแบบตอบรับการอบรมด่วน โดยส่งทางโทรสารครับ
  โปรดติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาอบรม ที่นี่ครับ


   

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
  การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 เมษายน 2552
  ณ  อุทยานการเรียนรู้ TKpark ชั้น 8  อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

  ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ
  1 นางสาวทัศนีย์  เกิดรอด วัดหนองแขม (สหราษฏร์บูรณะ) กทม. 
  2 นางสาวปพิชญา  แสงหว้า วัดหนองแขม (สหราษฏร์บูรณะ) กทม. 
  3 นางทัศนียา  จันทรังษี พรพระร่วงประสิทธิ์ กทม. 
  4 นางสาวอรทัย  ชั่งสมบัติ พรพระร่วงประสิทธิ์ กทม. 
  5 นายสุรชัย  ไชยยนต์ ประชาราษฎรบำเพ็ญ กทม. 
  6 นายทรรศกร  วงจันทร์ ประชาราษฎรบำเพ็ญ กทม. 
  7 นายวิทย์  บุญต่อ สังฆประชานุสสรณ์ กทม. 
  8 นางสาวนภาพร  อับบัส สังฆประชานุสสรณ์ กทม. 
  9 นางไปรยา  เย็นสรง วัดปุรณาวาส กทม. 
  10 นางสาวปณิชา  สุขอัจจะสกุล วัดปุรณาวาส กทม. 
  11 นางสาวองุ่น  วังคะฮาต คลองปักหลัก กทม. 
  12 นางนิภา  ธิจิ่น คลองปักหลัก กทม. 
  13 นายเดชา  พงษ์ไพร ตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) กทม. 
  14 นางสาวซาเตียง  ชัยเค็นพงษ์ ตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) กทม. 
  15 นางบัวไข  ม่วงมนตรี บ้านลาดพร้าว  กทม. 
  16 นางปิยฉัตร  คำสนิทรัตนา บ้านลาดพร้าว  กทม. 
  17 นางกรองทอง  แก้วสุวรรณ วัดราชบูรณะ กทม. 
  18 นางอัฉราพร  แก้งดวงดี วัดราชบูรณะ กทม. 
  19 นางสาวฉันทนา  ทองคำ สามแยกท่าไข่ กทม. 
  20 นายณัฐฐพจ  บุญเยี่ยม สามแยกท่าไข่ กทม. 
  21 นางอรุณี  รัตนพันธ์ ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กทม. 
  22 นางบุญศิริ  สังขศิลา ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กทม. 
  23 นายธีรยุทธ  ใจกล้า เสนานิคม กทม. 
  24 นายพิเชฏฐ์  ไชยดี วัดประชาบำรุง กทม. 
  25 นายมานัส  พวงบุบผา วัดประชาบำรุง กทม. 
  26 นางสาวดารัตน์  พงษ์สุวรรณ์ วัดจันทร์ประดิษฐาราม กทม. 
  27 นางสาวฤทัย  นุ่นสาระ วัดจันทร์ประดิษฐาราม กทม. 
  28 นางศิริเพ็ญ  จันทร์ทอง บ้านนายเหรียญ กทม. 
  29 นายสุรเชษฐ์  วิเชียร บ้านนายเหรียญ กทม. 
  30 นางสาวปรมณ  ประรงค์ทอง วัดดอน กทม. 
  31 นางกาญจนา  เผื่อแผ่ วัดดอน กทม. 
  32 นางปราณี  ขำสา วัดโพธิ์ทอง กทม. 
  33 นางสาววรรณธมล  พิมพ์มาศ วัดโพธิ์ทอง กทม. 
  34 นายประวิทย์  ดำรงค์ทรัพย์ สุเหร่าเกาะขุนเณร กทม. 
  35 นายสุริยา เล็กน้อย สุเหร่าเกาะขุนเณร กทม. 
  36 นางสุกัญญา  ทามแก้ว วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กทม. 
  37 นายสิงห์สัมพันธ์  ทามแก้ว วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กทม. 
  38 นางนิภา  ไตรมนตรี บางยี่ขันวิทยาคม กทม. 
  39 นางสุรัตน์  สีแปลก บางยี่ขันวิทยาคม กทม. 
  40 นางปิยกาญจน์  ทัตเศษ วัดไผ่เงินโชตนาราม กทม. 
  41 นางสาวกนิษฐา  โอษฐ์งาม วัดไผ่เงินโชตนาราม กทม. 
  42 นางสาวจิระภา  ยะตะโคตร วัดธรรมาภิรตาราม กทม. 
  43 นางสาวสรัดดาวัล  สายสิงห์ วัดธรรมาภิรตาราม กทม. 
  44 นายวีระชาติ  ภาษีชา วัดม่วง กทม. 
  45 นางสาวปราศัย  สาลีเขต วัดศาลาครืน กทม. 
  46 นายวราวุธ  หอสว่างวงศ์ วัดศาลาครืน กทม. 
  47 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 
  48 นางดาริน  ศรีสุขใน สุเหร่าทรายกองดิน กทม. 
  49 นายจรูญ  น้อยแก้ว วัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์ กทม. 
  50 นางมลิวัลย์  ผลยา วัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์ กทม. 
  51 นางสาวรัศมี  จิตวิมลนิมิต วัดมะลิ กทม. 
  52 นายจิระประวัติ  ศรีวัฒนทรัพย์ สามัคคีบำรุง กทม. 
  53 นางวริชชา  บัวใบ สามัคคีบำรุง กทม. 
  54 นางสาวนฤมล  กรินรักษ์ วัดโป่ง จ.ชลบุรี 
  55 นางสาวนลินี  ศฤคารชยธวัช วัดโคนอน กทม. 
  56 นายวรพจน์  พุ่มเจริญดี วัดโคนอน กทม. 
  57 นางสาวมณีรัตน์  ประภาสถิต วัดดุสิตาราม กทม. 
  58 นางสาวพนิดา  จตุรธวัชชัย วัดดุสิตาราม กทม. 
  59 นางภามพิชญ์  สุขเฉย ฤทธิยะวรรณาลัย กทม. 
  60 นายกิตติพล  สิทธิพันธ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กทม. 
  61 นางภัณฑิรา  อภิธรรมวิริยะ วัดพระพิเรนทร์ กทม. 
  62 นางสาววรารัตน์  อินทรา วัดพระพิเรนทร์ กทม. 
  63 นางอนุยา  บุญส่งแท้ วัดเทวสุนทร กทม. 
  64 นางสาวศิริลักษณ์  ลีละตานนท์ วัดสามัคคีสุทธาวาส กทม. 
  65 นางสาวธนิษฐา  จำคง วัดไผ่ตัน กทม. 
  66 นางหัทยา  จรัสแผ้ว วัดไผ่ตัน กทม. 
  67 นางขนิษฐา  ทินวัฒน์ วัดดิสหงสาราม กทม. 
  68 นางสาวนิชาภา  ชนกิจพัฒน์ วัดดิสหงสาราม กทม. 
  69 นางจงจิต  บวรสกุลชาต ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา กทม. 
  70 นางสาวสุรรณญา  อักษรกุล ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา กทม. 
  71 นางศศิกาญจน์  ฤทธิโรจน์ วัดเวฬุราชิณ กทม. 
  72 นางสาวสายสุนีย์  จันทร์อิน วัดเวฬุราชิณ กทม. 
  73 นายณัฐพงษ์  สมน้อย วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) กทม. 
  74 นายเชาวลิต  วงศ์ทอง วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) กทม. 
  75 นางวัลลิกา วัฒนวันยู วัดดาวคนอง กทม. 
  76 นางสาวสุทธิวัลย์  แม้นเหมือน วัดดอกไม้ กทม. 
  77 นางสาวสุรีรัตน์  เวชชัยยา วัดดอกไม้ กทม. 
  78 นายนิพนธ์  งามอักษร วัดกก กทม. 
  79 นายบุญส่ง  จงจิตร วัดกก กทม. 
  80 นางสาวสุคนธ์  อมรสิน วัดราชโกษา กทม. 
  81 นางสาวนิตยา  โพนะทา วัดราชโกษา กทม. 
  82 นางนงลักษณ์  ชัยสิทธิ์ วัดขุมทอง กทม. 
  83 นางสาวรำพึง  พัทธเสน วัดขุมทอง กทม. 
  84 นางวราภรณ์  เพชรมณี รัตนรีนะอุทิศ กทม. 
  85 นางสายสุนี  สงวนตัด รัตนรีนะอุทิศ กทม. 
  86 นางพวงพยอม  เจียมภูเขียว ภูมิวิทยา จ.ชัยภูมิ 
  87 นางปราณี  เพชรล้ำ ภูมิวิทยา จ.ชัยภูมิ 
  88 นางสาวจีระพันธ์  ป้องกัน วัดบางสะแกใน กทม. 
  89 นายวิชัย  ไสยเดช วัดบางสะแกใน กทม. 
  90 นางสาวพิณทิพย์  มหาสันติปิยะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี 
  91 นางสาวชาตินีย์  จิตรีธาตุ วัดอาวุธวิกสิตาราม กทม. 
  92 นางสุขุมาล  ติลา วัดอาวุธวิกสิตาราม กทม. 
  93 นางสมถวิล  มิลภา วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต กทม. 
  94 นายณรงค์ศักดิ์  สาลี วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต กทม. 
  95 นางประวีณ์นุช  วงศ์เพชรอักษร พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 
  96 นางจันทรเพ็ญ  เลาหสินนุรักษ์ พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 
  97 นางสาววราณี  เจนธัญญวรรณ เทพวิทยา กทม. 
  98 นางสาวอินทิรา  ชาญวิทยา เทพวิทยา กทม. 
  99 นายปิยะเมศ  อินทจำรัส วัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์) กทม. 
  100 นายวุฒิพงษ์  สร้อยเสน วัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์) กทม. 
  101 นางสาวเวชริน  สิงคะกูล พรพระร่วงประสิทธิ์ กทม. สังเกตการณ์

  หมายเหตุ : 
  1. หากรายชื่อของท่านไม่ถูกต้อง  ทางผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากรับเอกสารผ่านแฟ็กซ์อาจไม่ชัดเจนนัก
  2. ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในการอบรมรุ่นที่ 2 ทางผู้จัดอบรมจะติดต่อกลับภายหลังเพื่อแจ้งวันอบรมในรุ่นที่ 3 ต่อไป
  3. ในวันที่จะอบรมขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียม file เนื้อหา และ รูปภาพ มาใช้ในการฝึกทำ E-book ด้วย 

  ขออภัย ผมได้ทำเรื่องขออนุญาตผู้อำนวยการแล้ว แต่บังเอิญตรงกับวันสอบเข้านักเรียน ปวช. และ ปวส. ผอ.จึงไม่อนุญาติให้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 คน อย่างไรก็ตาม
  ชาวเทคนิคเพชรบูรณ์ อยากจะขอโปรแกรม desktopAuthoe ที่มีลิขสิทธิ์ เพื่อจะได้สร้างผลงานมาร่วมประกวดด้วย
  .....ด้วยความรักและนับถือ กรุณาติดต่อกลับด้วยครับ
  ครูธงชัย พานิชสิติ
  086-7345818

  ขอสมัครเข้าอบรมทำหนังสือE book ครั้งที่3
  ชื่อ นางกฤษณา อินต๊ะยะ
  วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
  หมายเลขโทรศัพท์ 055 533207 089 6440538

  น่าสนใจ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กไทยได้มีสื่อ IT ดีๆ
  แต่ติดโครงการ ยุวเกษตรกรเรียนรู้ พัฒนาเกษตรไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี 1 - 3 เมษายน 2552
  เป็นกำลังใจให้ครูไทย หัวใจ IT ทุกคนครับ

  โลโก้สีเขียวดีเป็นการร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้โลกเรามีสีเขียวมากๆ(ต้นไม้)

  ขอสมัครอบรมE-book รุ่นที่ 2 ด้วยนะคะ
  ชื่อ นางพิกุลทิพย์ รุจิระยรรยง
  วิชาทีสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับช่วงชั้นที่ 3
  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 085-0620029

  เรียน ท่านคุณครูพูนศักดิ์

  ดิฉันเคยโทรฯประสานงานการขอเข้ารับการอบรมมาแล้ว และได้ส่งแฟกส์ขอเข้ารับการอบรมมาแล้ว รุ่น 2 (2-3 เมษายน 2552)คงได้รับการอบรมตามความประสงค์ที่แจ้งมานะคะ

  ขอแสดงความนับถือ
  ครูขนิษฐา

  นางประวีณ์นุช วงศ์เพชรอักษร ครูชำนาญการโรงเรียนพุทธโสธร สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  นางจันทร์เพ็ญ เลาหสินนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธโสธร สอนวิชาวิทยาศาสตร์
  ขอสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ครั้งที่ 2
  E-mail : lily.pas@thaimail.com

  ขอสมัครเข้าอบรมค่ะ
  น.ส.เสาวนีย์ จันทร์อำรุง สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.5 - ป.6 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ 080 - 7851121
  น.ส.กาญจนาภร ปานทอง สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ 080 - 2059259

  รูปภาพของ sbvnapat

  ขอสมัครเข้ารับการอบรมค่ะ

  ครูณภัทร  แสงพลบ (sbvnapat)  โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร  จังหวัดลพบุรี  เบอร์โทรศัพท์ 0861344931

  สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น ม.2 -  ม.6 

  ครูพิณทิพย์ มหาสันติปิยะ จากร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ค่ะ
  สอนภาษาอังกฤษ ม.2 * ติดต่อ 086-1120095 ขอบคุณค่ะ

  นางวิไลวรรณ ขันธวัฒน์
  - วิชาที่สอน ชีววิทยา ระดับชั้น ม.5-6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
  - หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0853153009

  นายธนกฤต ขันธวัฒน์
  - วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
  - หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0896203901

  นางปราณี เพชรล้ำ
  สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  โรงเรียนภูมิวิทยา ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
  หมายเลขโทรศัพท์ 0816617602

  นางพวงพยอม เจียมภูเขียว
  สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2(ป.4-ป.6)
  โรงเรียนภูมิวิทยา ตำบลผักปัง อำเภอภุเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
  หมายเลขโทรศัพท์ 0812655506

  ขอสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ครั้งที่ 2 ด้วยคะเพราะครั้งแรกสมัครไม่ทัน

  เป็นการอบรมที่น่าสนใจมาก อยากให้จัดอบรมที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษาอีกมากๆ

  นางสาววราภรณ์ สุขแสงพนมรุ้ง
  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว
  สอนชั้น ป.2 วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

  นางสาวมณีรัตน์ ประภาสถิต
  โรงเรียนวัดดุสิตาราม
  สอนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคม ระดับชั้นป.1
  โทร 086-0042393

  ดิฉันชื่อนางสาวพรพิมล บุญประเสริฐ เป็นครูสอนวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1 ม.3 ม.5 ม.6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120

  นายอุเทน พุ่มจันทร์
  สอน ม.1-ม.3 วิชาคอมพิวเตอร์
  โรงเรียนเยาวเรศศึกษา อ.เมือง
  จ.อุบลราชธานี 34000
  โทร.045261948

  นายธงชัย พานิชสิติ สอนวิชาวิทยาศาตร์ ระดับ ปวช. ปวส.
  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ โทร 0867345818

  นายธงชัย พานิชสิติ
  สอนวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ 4
  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
  โทร. 08-6734-5818

  นางสาวสุวภางค์ ศรีเทพ
  สอนวิชา คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
  056-711455

  นางสาวนฤมล กรินรักษ์ สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโป่ง จ.ชลบุรี
  โทร 0831243274

  นางสาวศิริลักษณ์  ลีละตานนท์

  สอนชั้น ป4 และ ป6 วิชาคณิตศาสตร์

  โรงเรียนวัดสามคคีสุทธาวาส 02-4240200

  รูปภาพของ thaigoodnt-12345

  สวัสดีครับอาจารย์เรียนถามว่าโปรแกรมที่ใช้อบรมเป็นเวอร์ชั่นไหนเหรอครับตัวล่าสุดหรือเปล่าครับ Smile

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์

  รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak