รายงานผลการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML  รายวิชา  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

ผู้ศึกษา              นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ

ปีที่ศึกษา             2558

บทคัดย่อ

 

               การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  โปรแกรมบทเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาใช้ในการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย  ซึ่งประกอบด้วยข้อความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  ที่สอดคล้องกับเนื้อหา  ทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบทเรียน  สามารถตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ทันที  ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียนตามความ สามารถของแต่ละบุคคล  จึงช่วยลดปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าโดยมีความมุ่งหมายดังนี้  1)  เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียน  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML  รายวิชา  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  html  รายวิชา  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียน เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML  รายวิชา  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2  โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์  ปีการศึกษา  2558  จำนวน  35  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(cluster random sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  จำนวน  16  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  โปรแกรมบทเรียน เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML  รายวิชา  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยาก  0.34  -  0.74  และค่าอำนาจจำแนก  0.25  -  0.94  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.84  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมบทเรียน  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML  รายวิชา  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   แบ่งเป็น  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  จำนวน  1  ฉบับ  ประกอบด้วยข้อคำถาม  20  ข้อ  ค่าอำนาจแนก  ตั้งแต่ 0.75 – 0.90  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.83  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ  และสถิติในการทดสอบสมมุติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)

           ผลการศึกษาปรากฎดังนี้

               1.  โปรแกรมบทเรียน เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML  รายวิชา  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.00/80.86  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

               2.  ดัชนีประสิทธิผลโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ  0.6675 

               3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML  รายวิชา  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางถิติที่ระดับ .05

               4.  ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน  เรื่อง  การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML  รายวิชา  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   พบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ข้อ  โดยมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย  4.36

 

 

                

          

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์