การพัฒนางานวิชาการด้วยหลักการบูรณาการของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

การวิจัยครั้งนี้เพื่อ
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา ทางเลือกเพื่อการปฏิบัติ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการนำทางเลือกไปปฏิบัติ ที่ใช้หลักการบูรณาการเป็นตัวสอดแทรกและใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
2) เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการนำเอาหลักการบูรณาการมาเป็นตัวสอดแทรกเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1) ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน
เพื่อให้ความเห็นถึงความสอดคล้องของการพัฒนางานวิชาการด้วยหลักการบูรณาการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี ด้วยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2) ผู้บริหารและครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 56 คน เพื่อให้ความคิดเห็นทีมีต่อการพัฒนางานวิชาการโดยใช้หลักการบูรณาการของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพของโรงเรียนด้านบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล และมีชุมชนเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ส่วนงานวิชาการผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนให้ความสำคัญในด้านการเรียนการสอนเป็นประเด็นหลัก รองลงมาคือ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร ตามลำดับ
2. สภาพปัญหาด้านวิชาการของโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้แก่ ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กขาดทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ครูขาดทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาน้อย หรือปัญหาครูมีภารกิจอื่นไม่ได้สอนอย่างเต็มที่ โรงเรียนจัดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของครู หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจนเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานไม่มีการกระจายภาระงานทั้งหมดจึงตกอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน
3. สภาพงานวิชาการปัจจุบันของโรงเรียนมีการดำเนินการจัดด้านการเรียนการสอนเป็นประเด็นหลัก มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการประกันคุณภาพภายในและภายนอกโรงเรียน ตามลำดับ
4. การพัฒนางานวิชาการด้วยหลักการบูรณาการ ทำให้ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี มีความเข้าใจในหลักการบูรณาการ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบูรณาการสาระวิชาต่างๆ ที่มีหัวข้อเดียวกัน มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมงานวิชาการ และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร ในการพัฒนางานวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์