การทำวิจัย การมีส่วร่วมในการจัดการศึกษาฯ

ชื่อเรื่องวิจัย                          การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ขั้นพื้นฐานของชุมชนในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัย                            นายพินิจ  พราหมณ์แก้ว

ปีการศึกษา                        2550 

บทคัดย่อ                        การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ขั้นพื้นฐานของชุมชนในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ใน   4   ด้าน  จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  อาชีพ และรายได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย      ครั้งนี้ ได้แก่   ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลหนองตาพด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน  284 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชุมชนในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติของ      เซฟเฟ่       ผลการวิจัยพบว่า                       1.  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานของชุมชนในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ   ในภาพรวมอยู่ในระดับ   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน    พบว่า  การมีส่วนร่วมมากที่สุดอันดับ   ที่ 1  คือ  ด้านการบริหารทั่วไป  รองลงมา ด้านวิชาการ  และ ด้านงบประมาณ  เป็นอันดับ  ที่ 2 และ ส่วนด้านบุคลากร มีส่วนร่วมเป็นอันดับสุดท้าย                                    2. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน                                       3. ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน                                                4. ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001                                                    5. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน                                                  6. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

สร้างโดย: 
daddy

ดิฉันกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ อยากขอดูตัวอย่างงานวิจัย 3 บท ค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์