การทำวิจัย การมีส่วร่วมในการจัดการศึกษาฯ

ชื่อเรื่องวิจัย                          การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ขั้นพื้นฐานของชุมชนในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัย                            นายพินิจ  พราหมณ์แก้ว

ปีการศึกษา                        2550 

บทคัดย่อ                        การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ขั้นพื้นฐานของชุมชนในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ใน   4   ด้าน  จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  อาชีพ และรายได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย      ครั้งนี้ ได้แก่   ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลหนองตาพด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน  284 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชุมชนในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติของ      เซฟเฟ่       ผลการวิจัยพบว่า                       1.  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานของชุมชนในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ   ในภาพรวมอยู่ในระดับ   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน    พบว่า