การทำวิจัย การมีส่วร่วมในการจัดการศึกษาฯ

ชื่อเรื่องวิจัย                          การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ขั้นพื้นฐานของชุมชนในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัย                            นายพินิจ  พราหมณ์แก้ว

ปีการศึกษา                        2550 

บทคัดย่อ                        การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ขั้นพื้นฐานของชุมชนในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ใน   4   ด้าน  จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  อาชีพ และรายได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย      ครั้งนี้ ได้แก่   ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลหนองตาพด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน  284 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชุมชนในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติของ      เซฟเฟ่       ผลการวิจัยพบว่า                       1.  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานของชุมชนในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ   ในภาพรวมอยู่ในระดับ   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน    พบว่า  การมีส่วนร่วมมากที่สุดอันดับ   ที่ 1  คือ  ด้านการบริหารทั่วไป  รองลงมา ด้านวิชาการ  และ ด้านงบประมาณ  เป็นอันดับ  ที่ 2 และ ส่วนด้านบุคลากร มีส่วนร่วมเป็นอันดับสุดท้าย                                    2. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน                                       3. ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน                                                4. ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001                                                    5. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน                                                  6. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

สร้างโดย: 
daddy

ดิฉันกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ อยากขอดูตัวอย่างงานวิจัย 3 บท ค่ะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 12 คน และ ผู้เยี่ยมชม 397 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak
  • sss29788
  • sss29686
  • sss29643
  • sss29752