เผยแพร่ผลงานวิชาการของ นายพิเชษฐ์ เทรักสี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแสงอรุณ อำเภอโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint

                       2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     

ผู้ศึกษา          นายพิเชษฐ์  เทรักสี

สถานที่ศึกษา    โรงเรียนบ้านแสงอรุณ อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ปีที่ศึกษา         ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

บทคัดย่อ

 

    วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 รหัสวิชา ง 16201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ  3) แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าร้อยละเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิตทดสอบค่า t – test (Dependent Samples)

           ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

           1. แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 มีประสิทธิภาพ82.34/82.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

           2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

          3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013  มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับมาก  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์