รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซ

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                                 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและบริหารเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

ผู้ศึกษา                                  นางสาวเรวดี   เอี่ยมจินตนากิจ

ปีการศึกษา                           2557

.................................................................

                              การประเมินโครงการครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและบริหารเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต   โดยอาศัยรูปแบบการประเมินซิปป์( CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน  ครูผู้สอนในโรงเรียน  จำนวน  90  คน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  จำนวน  13  คน  นักเรียนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  จำนวน 554 คน  ผู้ปกครองนักเรียนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง จากผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน  250  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  จำนวน  2  ฉบับ ค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  ฉบับที่ 1  มีค่าเท่ากับ 0.968  และฉบับที่ 2 มีค่าเท่ากับ  0.931  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและบริหารเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต  1  มีดังนี้  

  1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ของผู้บริหารและครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (=4.13 ) เมื่อพิจารณาออกเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและบริหารเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา  ได้กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด (=  4.44    ) รองลงมา คือ โรงเรียนกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน ได้อย่างชัดเจน( = 4.34 ) และโรงเรียนกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน (= 4.31   ) ตามลำดับ

 

 

-2-

  1. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ของผู้บริหารและครูผู้สอน  ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (=4.15 ) เมื่อพิจารณาออกเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน  3 อันดับแรก คือ โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ฯและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน (= .4.52 ) รองลงมา คือ โรงเรียนกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนฯ ไว้อย่างชัดเจน   (= 4.42 ) และโรงเรียนกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนฯ ไว้อย่างชัดเจน ( = 4.37) ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ  มีดังนี้

                                3.1 ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของผู้บริหารและครูผู้สอน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=  4.20) เมื่อพิจารณาออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนครบทุกกิจกรรม  ( = 4.62 ) รองลงมา ครูผู้สอนจัดกิจกรรมต่าง ๆ   เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียน ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน ( =  4.53) โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนฯ มีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนฯ ตามแผนงานที่วางไว้ และความพร้อมของผู้บริหารและครูผู้สอนดำเนินงานจัดทำข้อมูลความรู้เรื่องอาเซียนอย่างเป็นระบบ  ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสามารถนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   และสรุปผลการประเมินและรายงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ  ( =  4.36) ตามลำดับ

                                3.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการ  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.11 ) เมื่อพิจารณาออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนครบทุกกิจกรรม  ( = 4.42 ) รองลงมา คือ  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมต่าง ๆ   เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียน ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน ( = 4.28 ) ผู้บริหารและครูมีกลวิธีจูงใจให้ความรู้แก่นักเรียน  และนักเรียนรู้สึกสบายใจ เมื่อได้ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  และความพร้อมของผู้บริหารและครูผู้สอนดำเนินงานจัดทำข้อมูลความรู้เรื่องอาเซียนอย่างเป็นระบบ  ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสามารถนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   และสรุปผลการประเมินและรายงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ  ( =4.24 ) ตามลำดับ

4.  ผลการประเมินด้านผลผลิต  มีดังนี้

                                                4.1 ผลการประเมินของผู้บริหารและครูผู้สอน   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(=    4.29 ) เมื่อพิจารณาออกเป็นรายด้าน   พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยทั้ง   3  ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านผู้เรียน(=  4.33)  ค่าเฉลี่ยรองลงไปคือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์อาเซียนศึกษา  (=  4.28)  และ ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย(=  4.25)  โดยมีรายละเอียดค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน ดังนี้

 

-3-

                                                ด้านผู้เรียน  ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน   (=  4.56) รองลงไปคือ นักเรียนมีความตระหนัก และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (=  4.40) และ นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้และส่งต่อความรู้แก่ นักเรียน ครู โรงเรียนในเครือข่าย  ผู้ปกครองและประชาชน (=    4.36) ตามลำดับ                        

                                                              ด้านการบริหารจัดการศูนย์อาเซียนศึกษา   ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ศูนย์อาเซียนศึกษามีการดำเนินกิจกรรมในการสร้างความตระหนักและการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ (= 4.42)  รองลงไปคือ ครูมีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  (= 4.34)  และโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการทำงาน  (=  4.31)  ตามลำดับ 

                                              ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด  โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและขยายผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    (= 4.43)  รองลงไปคือ  ครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (=  4.36)    และโรงเรียนในเครือข่ายสามารถนำแนวทางของโรงเรียนไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสม(=   4.29) ตามลำดับ 

                                               4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองและนักเรียน   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (=  4.19)  เมื่อพิจารณาออกเป็นรายด้าน   พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยทั้ง   3  ด้านผลผลิตที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ด้านผู้เรียน(=  4.22)  ค่าเฉลี่ยรองลงไปคือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์อาเซียนศึกษา  (=  4.19)  และ ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย(=  4.19)  โดยมีรายละเอียดค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน ดังนี้

                                                ด้านผู้เรียน  ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน   (=  4.35) รองลงไปคือ นักเรียนมีความตระหนัก และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (= 4.30) และ นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้และส่งต่อความรู้แก่ นักเรียน ครู โรงเรียนในเครือข่าย  ผู้ปกครองและประชาชน (=  4.24 ) ตามลำดับ

                                                              ด้านการบริหารจัดการศูนย์อาเซียนศึกษา   ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  โรงเรียนมีศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมสำหรับนักเรียน ครู โรงเรียนในเครือข่ายและประชาชน  (=  4.32 )  รองลงไปคือ ศูนย์อาเซียนศึกษามีการดำเนินกิจกรรมในการสร้างความตระหนักและการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ  (=  4.26)  และโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการทำงาน  (=  4.11)  ตามลำดับ              

                                              ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย  ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและขยายผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    (=  4.29)  รองลงไปคือ  ครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และมีเจตคติที่ดี

-4-

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (=   4.22)    และโรงเรียนในเครือข่ายสามารถนำแนวทางของโรงเรียนไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสม(=4.18 ) ตามลำดับ 

        สรุปผลโดยภาพรวมการประเมิน พบว่า ผู้ประเมิน มีความคิดเห็นต่อ การประเมินโครงการ

พัฒนาประชาคมสู่อาเซียน โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและบริหารเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต  1  มีการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากทุกด้าน โดยสามารถเรียงลำดับได้ความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านผลผลิต  ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านปัจจัย  ตามลำดับ

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ                โครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ   การจัดการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์