สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 4

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และรายการเรื่องจริงผ่านจอ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการ "สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 4

รุ่นที่ 3 ตอน สิงห์คนจริง...หาคนจริง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (จ.อุดรธานี)
ปิดรับสมัคร                   24 มิถุนายน 2552
กิจกรรมอบรม วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552
เริ่มส่งผลงาน                 28 มิถุนายน 2552
หมดเขต 28 กรกฎาคม 2552
ออกอากาศ 13 สิงหาคม 2552 – 1 ตุลาคม 2552

รุ่นที่ 4 ตอน สิงห์คนจริง...ค้นคนจริง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (จ.เชียงใหม่)
ปิดรับสมัคร                   19 สิงหาคม 2552
กิจกรรมอบรม วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552
เริ่มส่งผลงาน                 23 สิงหาคม 2552
หมดเขต 22 กันยายน 2552
ออกอากาศ 15 ตุลาคม 2552 – 3 ธันวาคม 2552

ประกาศผลรางวัล “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 4”
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 ณ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ออกอากาศ 24 ธันวาคม 2552

**หมายเหตุ วันและเวลาออกอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

กติกาการประกวด “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 4”

1. สมาชิกทีมที่เข้าประกวดทุกคนต้องมีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1- 4 ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า (ปวส.) จนถึงวันอบรมของแต่ละรุ่น โดยมีเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาในการแสดงสถานภาพ
2. ในแต่ละทีม ต้องมีสมาชิก 3 - 5 คน โดยไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา และไม่จำเป็นต้องศึกษาในสถาบันการศึกษาเดียวกัน
3. ทีมที่เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดการสมัครทาง www.thairealtv.com ภายในระยะเวลาที่ทางโครงการฯ กำหนดเท่านั้น เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม และรับเอกสารประกอบการอบรม
4. ทีมที่เข้าประกวดต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง (ครบทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย) โดยเข้าอบรมฯ อย่างน้อยจำนวน 3 คน ตามตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบท การถ่ายภาพ และการลำดับภาพ ในรุ่นที่ทีมของตนเองต้องการจะส่งผลงานเข้าประกวดเท่านั้น และไม่สามารถส่งผลงานข้ามรุ่นที่อบรมได้
5. ทีมที่เข้าประกวด สามารถอบรมเชิงปฏิบัติการในรุ่นใดก็ได้ตามความสะดวก
6. ทุกทีมที่เข้าประกวดต้องส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ในแต่ละรุ่นเท่านั้น
7. สำหรับทีมที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว และไม่สามารถส่งผลงานทันในรุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ทีมนั้นๆ จะต้องผ่านการอบรมครั้งใหม่ ในรุ่นที่ทีมของตนเองต้องการส่งผลงานเข้าประกวดอีกครั้ง จึงสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้
8. ทีมใดที่เคยได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศ หรือผ่านเข้ารอบแรกแล้ว ไม่สามารถส่งผลงานได้อีกและสมาชิกในทีมนั้นๆ ไม่สามารถแยกทีมไปรวมตัวกับสมาชิกใหม่ เพื่อมาผลิตผลงานชิ้นใหม่ส่งเข้าประกวดได้
9. ทีมใดยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้ผลงานออกอากาศ หรือไม่ผ่านเข้ารอบแรก สมาชิกในทีมสามารถแยกทีมไปร่วมกับสมาชิกใหม่ เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดอีกครั้งหนึ่งได้
10. ในวันอบรมให้ผู้สมัครนำเอกสารประกอบการสมัครมายื่นที่จุดลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังนี้
10.1 ใบสมัครตัวจริง หรือสำเนาที่มีลายเซ็นรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
10.2 สำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาบัตรประชาชน คนละ 1 ชุด
11. ให้สมาชิกในทีมทำการผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่องจริง ตามหัวข้อที่สนใจ และประเภทที่แต่ละทีมถนัด ดังนี้

11.1 ปรากฎการณ์ธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
- ข่าวแปลกเกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติ
- ข่าวเตือนภัยเกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติ
- ข่าวปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อสังคม
11.2 เรื่องเด่นประเด็นชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
- ข่าวแปลกที่เกิดขึ้นในชุมชนและท้องถิ่น
- ข่าวเตือนภัยที่กำลังเป็นประเด็นในชุมชนและท้องถิ่น
- ข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคมในชุมชนและท้องถิ่น
11.3 เชื้อชาติ ศาสนา สามัคคี ไม่มีขีดคั่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
- ข่าวแปลกเกี่ยวกับความแตกต่างด้านเชื้อชาติและศาสนา
- ข่าวเตือนภัยเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา และความสามัคคี
- ข่าวที่มีผลต่อเชื้อชาติ ศาสนา และความสามัคคี
11.4 ภัยร้ายและปัญหาสังคม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
- ข่าวแปลกที่เป็นภัยร้ายและปัญหาสังคม
- ข่าวเตือนภัยเกี่ยวกับภัยร้ายและปัญหาสังคม
- ข่าวภัยร้ายและปัญหาที่มีผลกระทบต่อคนในสังคม

*** ส่งผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง และสามารถเปลี่ยนหัวข้อและประเภทสารคดีเชิงข่าวที่กำหนดได้ โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับที่แจ้งไว้ในใบสมัคร แต่ต้องตรงกับเอกสารประกอบการส่งผลงานเท่านั้น

12. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อของสมาชิกในทีมได้ จนถึงวันที่ส่งผลงานเท่านั้น และให้ตรวจสอบตัวสะกดของชื่อทีม และชื่อสมาชิกให้ถูกต้อง (เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์) โดยทางโครงการฯ จะยึดตามรายชื่อสมาชิกในเอกสารประกอบการส่งผลงานเป็นเกณฑ์
13. ในการส่งผลงานด้วยตนเอง ทางโครงการฯ จะเปิดรับผลงานในเวลาทำการ ตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น. เท่านั้น สำหรับการส่งผลงานทางไปรษณีย์ ทางโครงการฯ จะถือวันประทับตราเป็นเกณฑ์
14. ในตัวสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวด ให้นักศึกษาเปิดหน้าแสดงการขอบคุณ “ผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ที่ให้โอกาส” ด้วยความถูกต้องเหมาะสม
15. ส่งบทโทรทัศน์ (Script) ซึ่งประกอบด้วยภาพและเสียง พร้อมระบุชื่อทีม / ชื่อ-นามสกุล / ชั้นปี / สถานศึกษาของสมาชิกในทีมทุกคน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมทีมที่สามารถติดต่อได้
16. ในการบันทึกเทป Mini DV ของสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวดให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

16.1 ตั้ง Color Bars ความยาว 10 วินาที / ตั้งจอ Black ความยาว 10 วินาที / จากนั้นเริ่ม Countdown
16.2 ความยาวของสารคดีเชิงข่าว รวมคำขอบคุณไม่เกิน 2 นาที

17. ในกรณีที่ต้องการส่งผลงานมากกว่า 1 เรื่อง สามารถบันทึกลงเทป Mini DV ม้วนเดียวกันได้ แต่ให้ระบุในเอกสารส่งงาน และม้วน Mini DV พร้อมตั้งค่าในข้อ 16 ใหม่อีกครั้ง
18. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัล หรือได้รับการเผยแพร่ทางสื่อใดมาก่อน
19. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งผลงานโดยใช้เพลง หรือเสียงประกอบ ที่มีลิขสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องทำการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เป็นที่เรียบร้อย และส่งเอกสารรับรองมาแสดงพร้อมกับผลงาน หรือขึ้น Super/CG ระบุคำขอบคุณ โดยแสดงที่มา และเจ้าของเพลง หรือเสียงประกอบ ลงในตัวสารคดีเชิงข่าว
20. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งผลงานโดยใช้ภาพประกอบใดๆ ที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องทำการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เป็นที่เรียบร้อย และส่งเอกสารรับรองมาแสดงพร้อมกับผลงานเท่านั้น
21. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของทีมผู้เข้าประกวด แต่ทางรายการเรื่องจริงผ่านจอ และทางโครงการ “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 4” สามารถนำเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์
22. ในกรณีที่ทีมผู้สมัครส่งหลักฐานไม่ครบ ทางโครงการฯ จะทำการตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลทุกประเภท และจะเลื่อนลำดับรองลงมาให้รับรางวัลแทน
23. การตัดสินของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
24. การอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และไม่รวมค่าที่พักและการเดินทาง

การสมัครเข้าร่วมโครงการ “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 4”
กรอกรายละเอียดการสมัครทาง
www.thairealtv.com

สถานที่ส่งผลงาน
รายการเรื่องจริงผ่านจอ บริษัท สาระดี จำกัด 333/3 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
- ส่งผลงานด้วยตนเอง เปิดรับผลงานในเวลาทำการ ตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น. เท่านั้น
- ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ทางโครงการฯ จะถือวันประทับตราเป็นเกณฑ์

*** กรุณาอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของนิสิต นักศึกษาเอง***

เกณฑ์การตัดสิน
- ความน่าสนใจของประเด็นที่นำเสนอ
- ความคิดสร้างสรรค์ในงานสารคดี
- เนื้อหาในการเล่าเรื่อง และการใช้ภาษาเขียนที่กระชับ สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามประเด็น
- การบันทึกภาพ และการใช้ภาษาภาพในการสื่อความหมาย
- เทคนิคในการตัดต่อภาพ
- ถูกต้องตามกติกาที่คณะกรรมการโครงการฯ กำหนดทุกประการ


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ เรียนรอบโลก iskool www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์