รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

               โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ผู้ศึกษา       เรือนคำ คำโมนะ

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1)  หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3)  ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิเคราะห์ การอ่าน คิด วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ห้อง รวมทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 เล่ม 2)  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์ จำนวน 6 แผน 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย(P) ตั้งแต่ 0.63-0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.27-0.60 และค่าความเชื่อมั่น 0.896 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  E1/E2 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t- test แบบ dependentผลการศึกษาพบว่า

          1.  แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ

85.98/86.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 114 คน กำลังออนไลน์