การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาส

ชื่อเรื่อง                       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น (7E) 

                                            เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2

                                            ว 21102  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้     วิทยาศาสตร์

ชื่อผู้รายงาน                 ดากานดา  แสงพายัพ

ปีที่ทำการศึกษา             2557

                                                        บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 7  ขั้น (7E)  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2   ว 21102 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

2.  เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น (7E)  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 ว 21102  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2.1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น (7E)  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 ว 21102  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ก่อนเรียนและหลังเรียน 2.2  เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น (7E)  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 ว 21102  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  โดยใช้วิธีเลือก

แบบเจาะจง (Purposive  sampling) นักเรียน 45 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น (7E)  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 ว 21102 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  7  ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   มีรูปแบบการทดลองเป็นแบบ One Group Pretest–Posttest Design ใช้เวลาทดลอง  17  ชั่วโมง  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ค่าร้อยละของเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติ  t-test  และวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ( )  และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ผลการพัฒนาพบว่า 

                  1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น (7E) 

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 ว 21102  เรื่อง

การดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เท่ากับ 86.26/84.57  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80

2.  ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น (7E)  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 ว 21102  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                   2.1  ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น (7E)  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 ว 21102  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   2.2  ผลเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้          

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น (7E)  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2 ว 21102  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์