รายงานการพัฒนาการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้หนังสืออ่านประกอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเ

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้หนังสืออ่านประกอบ              วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสมหวัง

 ผู้ศึกษา                  นางศศิธร  สุขศรี

หน่วยงาน             โรงเรียนวัดสมหวัง

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1

ปีการศึกษา            2550

 บทคัดย่อการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนา หนังสืออ่านประกอบ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สาระเพิ่มเติมวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา             และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสมหวัง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80        2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6    เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ วันสำคัญ          ทางพระพุทธศาสนา สาระเพิ่มเติมวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา             และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสมหวัง  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน            ที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านประกอบ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สาระเพิ่มเติมวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสมหวัง   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน ที่ 2  ปีการศึกษา 2550 ของโรงเรียนวัดสมหวัง จำนวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสืออ่านประกอบ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน 5 เล่ม ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา                วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา  แบบทดสอบ แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สาระเพิ่มเติมวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสมหวัง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6               เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนมีผลเฉลี่ยก่อนเรียนร้อยละ 48.67       นักเรียนมีผลเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 80.67 ผลจากการหาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านประกอบ     วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีค่าเท่ากับ 0.62 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 50

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดสมหวังมี             ความพึงพอใจในการใช้หนังสืออ่านประกอบ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ย 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับ พึงพอใจ มากที่สุด   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์