รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

                      คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                  

ผู้ศึกษา           นางสาวภวรันชน์  พุทธา

ปีที่พิมพ์          2559

 

บทคัดย่อ

 

              รายงานการพัฒนาทักษะการเขียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  3  ประการ  เพื่อ  1)  สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี   อำเภอบ้านเมือง   จังหวัดอุดรธานี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่  3  ต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4  โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี  อำเภอบ้านเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  จำนวน 34 คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive    Sampling)  แบบแผนของการศึกษาค้นคว้าเป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  (One  Group  Pretest  Posttest  Design)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18  แผน   2)  แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  6  เรื่อง  และ  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     ต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย     ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการทดสอบ ที t-test (Dependent Samples)

           ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

                1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           

ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  81.99/82.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้                                   

               2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01

               3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา  ปีที่  3  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  อยู่ในระดับ  มากที่สุด   (  = 4.61)

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์