ม.ราชภัฏพระนคร รับนักศึกษาป.ตรี

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาภาค กศ.พบ. ประจำปีการศึกษา2552 โดยเรียนที่ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นอกมหาวิทยาลัยฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2552 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552
           คุณสมบัติผู้สมัคร
           1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช.,ปวส., ปวท.
           2.มีความประพฤติเรียบร้อย
           3.มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดสารเสพติดให้โทษร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
           หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
           1.ผู้ที่สมัครเรียนกลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมต้องสำเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มีความรู้ด้านช่าง
           2.ผู้ที่สมัครเรียนกลุ่มวิชาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ
ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่าแขนงวิชาช่างยนต์
           3.ผู้สมัครเรียนกลุ่มวิชาวิชาอื่นๆ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญา
หรือเทียบเท่าและสามารถเรียนในแขนงวิชานั้นๆ ได้
           ข้อกำหนดเฉพาะในการศึกษาบางสาขาวิชา
           ในการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาศิลปศาสตร์และสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจมีข้อกำหนดเฉพาะดังนี้
           1.ในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเคยเรียน
รายวิชาบังคับมาแล้วในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มเนื้อหาวิชาเลือกอื่นแทน
           2.นักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาตรี๒ ปี(ต่อเนื่อง) จะต้องเลือกศึกษารายวิชา
เพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานในรายวิชาที่กำหนดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจำนวน ๓ รายวิชา (เพิ่มเติมจากที่หลักสูตรหรือแผนการเรียนกำหนดให้)
           เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
           1.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
           2สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา 1 ชุด
           3.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ติดในใบสมัคร
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์จะไม่เปิดสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่เต็มหมู่เรียน
           ขอรับใบสมัคร/สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552สำนักงานศูนย์บริการฯ  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2522-6603 ต่อ 2105 , 3135 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 1423 , 1428
 
www.pnru.ac.th

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งพระ สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           คุณสมบัติผู้สมัคร
           เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
           เอกสารในการสมัคร
           1.สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
           2.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสุทธิ
           3.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
           4.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
           ติดต่อสอบถามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทร 0-2544-8000 ต่อ 3134,1415
www.pnru.ac.th


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ เรียนรอบโลก iskool www.elearneasy.com

สาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (Geographical Technology) มหาวิทยาลัยราชฎัชพระนคร ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านครับ Smile

 

 เว็บไซตภาควิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์

http://www.geopnru.co.cc/

ม.ราชภัฏพระนคร เขตศรีราชา รับสมัครนักศึกษาเมื่อไหร่คะ

ป.ตรีต่อเนื่องค่ะ

เรียนอยู่ราชภัฏโคราช สาขาการบัญชี จะเทียบโอนมาเรียนที่ อ. โชคชัยได้หรือเป่ลาครับ

จบปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วต้องการที่จะเรียนต่อที่นี่ในคณะศึกษาศาสตร์ได้ไหมครับ

ในกรณีจะย้ายที่เรียนตอนนี้เรียนราชภัฏเชียงใหม่แล้วจะเทียบโอนเกรดไปเรียนที่ราชภัฏพระนครได้ไหมคะตอนนี้อยู่ปี2คะรหัส51แต่ติดปัญหาตรงที่ว่านู๋ติด F 2ตัวจะจำเป็นต้องแก้ก่อนไหมคะหรือว่ายังไงมีเหตุจำเป็นจริงๆๆที่จะต้องย้ายไปเรียนที่นู้นรบกวนตอบกลับด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูง

ปวส.ต่อเนื่องเปิดรับสมัครสาขาอะไรบ้างคับ ปวส.สาขาไฟฟ้าและช่างยนต์สามารถต่อเนื่องสาขาอะไรได้บ้างคับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี53บอกด้วย

เมื่อไรจะเปิดรับสมัครในปีนี้

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์