ม.ราชภัฏพระนคร รับนักศึกษาป.ตรี

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาภาค กศ.พบ. ประจำปีการศึกษา2552 โดยเรียนที่ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นอกมหาวิทยาลัยฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2552 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552
           คุณสมบัติผู้สมัคร
           1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช.,ปวส., ปวท.
           2.มีความประพฤติเรียบร้อย
           3.มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดสารเสพติดให้โทษร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
           หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
           1.ผู้ที่สมัครเรียนกลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมต้องสำเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่มีความรู้ด้านช่าง
           2.ผู้ที่สมัครเรียนกลุ่มวิชาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ
ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่าแขนงวิชาช่างยนต์
           3.ผู้สมัครเรียนกลุ่มวิชาวิชาอื่นๆ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญา
หรือเทียบเท่าและสามารถเรียนในแขนงวิชานั้นๆ ได้
           ข้อกำหนดเฉพาะในการศึกษาบางสาขาวิชา
           ในการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาศิลปศาสตร์และสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจมีข้อกำหนดเฉพาะดังนี้
           1.ในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเคยเรียน
รายวิชาบังคับมาแล้วในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มเนื้อหาวิชาเลือกอื่นแทน
           2.นักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาตรี๒ ปี(ต่อเนื่อง) จะต้องเลือกศึกษารายวิชา
เพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานในรายวิชาที่กำหนดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจำนวน ๓ รายวิชา (เพิ่มเติมจากที่หลักสูตรหรือแผนการเรียนกำหนดให้)
           เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
           1.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
           2สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา 1 ชุด
           3.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ติดในใบสมัคร
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์จะไม่เปิดสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่เต็มหมู่เรียน
           ขอรับใบสมัคร/สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552สำนักงานศูนย์บริการฯ  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2522-6603 ต่อ 2105 , 3135 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 1423 , 1428
 
www.pnru.ac.th

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งพระ สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           คุณสมบัติผู้สมัคร
           เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
           เอกสารในการสมัคร
           1.สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
           2.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสุทธิ
           3.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
           4.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
           ติดต่อสอบถามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทร 0-2544-8000 ต่อ 3134,1415
www.pnru.ac.th


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ เรียนรอบโลก iskool www.elearneasy.com

สาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (Geographical Technology) มหาวิทยาลัยราชฎัชพระนคร ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านครับ Smile

 

 เว็บไซตภาควิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์

http://www.geopnru.co.cc/

ม.ราชภัฏพระนคร เขตศรีราชา รับสมัครนักศึกษาเมื่อไหร่คะ

ป.ตรีต่อเนื่องค่ะ

เรียนอยู่ราชภัฏโคราช สาขาการบัญชี จะเทียบโอนมาเรียนที่ อ. โชคชัยได้หรือเป่ลาครับ

จบปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วต้องการที่จะเรียนต่อที่นี่ในคณะศึกษาศาสตร์ได้ไหมครับ

ในกรณีจะย้ายที่เรียนตอนนี้เรียนราชภัฏเชียงใหม่แล้วจะเทียบโอนเกรดไปเรียนที่ราชภัฏพระนครได้ไหมคะตอนนี้อยู่ปี2คะรหัส51แต่ติดปัญหาตรงที่ว่านู๋ติด F 2ตัวจะจำเป็นต้องแก้ก่อนไหมคะหรือว่ายังไงมีเหตุจำเป็นจริงๆๆที่จะต้องย้ายไปเรียนที่นู้นรบกวนตอบกลับด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูง

ปวส.ต่อเนื่องเปิดรับสมัครสาขาอะไรบ้างคับ ปวส.สาขาไฟฟ้าและช่างยนต์สามารถต่อเนื่องสาขาอะไรได้บ้างคับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี53บอกด้วย

เมื่อไรจะเปิดรับสมัครในปีนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 280 คน กำลังออนไลน์