ม.มหาสารคาม รับนักศึกษาระบบพิเศษ

          มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 ระบบพิเศษสมัครด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2552 ใบสมัครราคาชุดละ 150 บาท ค่าสมัคร 400 บาทณ กองบริการการศึกษา อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  สมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2552   ที่เว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th ค่าสมัคร 500 บาท


          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          2.เป็นผู้มีความประพฤติดี
          3.เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพลภาพ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
          4.เป็นผู้ปราศจากโรคดังต่อไปนี้ โรคเรื้อน วัณโรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ โรคควาดดันโลหติสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ และโรคอื่น ๆ ที่คณะกรรมการการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
          5.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 


          เอกสารการสมัคร
          - กรณีสมัครด้วยตนเอง ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ติดรูปถ่ายไว้บริเวณมุมขวาด้านบนของใบสมัครจำนวน 1 รูป และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
           - กรณีสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต
          1.ใบสมัครคัดเลือกผ่านอินเตอร์เน็ต 1 ชุด ใบสมัครที่นำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร (ธนาคารประทับตราเรียบร้อยแล้ว) พร้อมแนบหลักฐานการชำระ เงินจากธนาคาร  ติดรูปถ่ายใบสมัครคัดเลือกผ่านอินเตอร์เน็ตไว้บริเวณมุมขวาด้านบนของใบสมัครจำนวน 1 รูป และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย  1 ฉบับ
          2.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ฉบับสำเร็จการศึกษาแล้ว หลักสูตรสายอาชีพ (ปวช.) หรือ กศน. ให้คำนวณคะแนนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ประกอบด้วย (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยสถานศึกษา)  1 ฉบับ
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
          4.สำเนาใบแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  1 ฉบับ
          5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2  รูป


        
  ค่าสมัคร
         - การสมัครด้วยต้นเอง ซื้อชุดระเบียบการการสมัครและใบสมัคร ราคาชุดละ 150 บาท ค่าสมัครด้วยตนเอง 400 บาท
          -การสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตค่าสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต 500 บาท
          สนใจสอบถามที่กองบริการการศึกษา    อาคารบรมราชกุมารี   ชั้น  2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 โทร  0-4375-4377 หรือ 0-4375-4322-40 ต่อ 1322, 1329, 13454  โทรสาร 0-4375-4377 หรือดูเพิ่มเติมจากเว็บไซต์
http://www.acad.msu.ac.th/special2552_part2/tophit.php


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ เรียนรอบโลก iskool www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์