เธอร้จักเสียง (Phone) ดีแค่ไหนจ๊ะ

รูปภาพของ bp1262

Unit 1 

Phone 

ตอน 1
Ways to say it


 Letters  (ตัวอักษร) ภาษาอังกฤษมีทั้งสิ้น 26 ตัวคือ a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  แบ่งเป็น  2  ประเภท คือ พยัญชนะ ( consonants ) และสระ ( vowels )ใช้เครื่องหมายแทนเสียงเรียกว่า phonetic

        Consonants  (พยัญชนะ) คือ เสียงซึ่งเกิดจากการกักลมในปาก  พยัญชนะภาษาอังกฤษแบ่งเป็น  2 ชนิด คือ พยัญชนะเดี่ยว (single consonants  ) และพยัญชนะผสม (clusters)


        Single consonants  (พยัญชนะเดี่ยว) คือพยัญชนะที่ใช้อักษรภาษาอังกฤษเพียงตัวเดียว มีทั้งสิ้น  21  ตัว เขียนโดยใช้เครื่องหมายแทนเสียง (phonetic)และเทียบเสียงกับพยัญชนะไทยได้ดังนี้ 

 1.   b -     / b /  big, boy, buy


 2.   c -     / k /  cap, come, cup
              / s  /  cent, cell, center


3.   d -     / d /  do,  did, dark


4.   f -     / f /   fish, fan, few 


5.   g -   / g /   gap, go,  guy
            / dʒ /  giraffe, giant, gymnastics


6.   h -  / h /    hat , hen , hot


7.   j  -  / dʒ /   jar,   jig , join


8.   k -     / k /   kid , kill , kite


9.   l -     / l /    live, long, lead


10. m -     / m /   man, mill, mop


11. n -     / n /   nun, night, net


12. p -     / p /   pen, pan, pin


13. q2 - / kw /   quick, quack, quid


14. r -   / r /       run, ring, ran

 

15. s -     / s /     sun , sit , song 
    

16. t -     / t /  time , ten , tan


17. v -     / v / van , vine , view


18. w - / w /  wool , win , wife


19. x1 - / eks / x-ray , X-mas


20. y2 -/ j /  yes , yam , year


21. z3 -     / z /   zoo , zap , zip


  ถ้าอยากร้ ....ต้องตามตอนต่อไป

ตอน 2 มาแล้ว......

             Clusters (พยัญชนะผสม)  คือพยัญชนะที่เกิดจากการนำพยัญชนะเดี่ยวมาเขียนเรียงติดกัน ทำให้เกิดเป็นเสียงใหม่มี 7 ตัว           1. th  -         / ө/        thin , thank , theme

      / ð /           this , the , then

 

2. sh    -    / /        she , shoe , shop

 

3. ch    -    / ʧ/          chin , chest , chop

 

4.  ng   -     / ŋ  /         sing , hang , ping-pong

 

5.  nk -     / ŋk /              bank , drink , sunk

 

6.   j     -    / dʒ /               jazz , joy , joke

 

7. –sure,-sion, -sual   - / ʒ/   treasure , vision , usual

 

Vowels( สระ) คือ เสียงซึ่งเกิดจากการอ้าปาก  คำส่วนใหญ่เวลาออกเสียงมักจะออกเสียงผสมกันระหว่างพยัญชนะกับสระ  สระภาษาอังกฤษแบ่งเป็น  2 ชนิด คือ สระเดี่ยว ( vowel sounds )  และ สระผสม  ( diphthongs )           Vowel sounds  (สระเดี่ยว) คือสระที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเพียงตัวเดียว     ออกเสียง  ดังนี้                     a    ออกเสียง  ดังนี้                            / æ /     hat , at , ant                                                                                                                           / eı /     fate,wait, say                                                                                                                            / ə /      ago , again , above 
          
     
                    e   ออกเสียง  ดังนี้


                                                                    / e /        hen , neck , egg

 

                                                      /  i׃ /         he, she, bee
 
     
                    i   ออกเสียง  ดังนี้ 


                                                                   / ı /         sit , fit , big
 
                                                                 / aı /        fight, rise, high

                
                    o   ออกเสียง  ดังนี้

                                                    / Λ /         come , some, love

 

                                                  / əu /         go, bone,rose

 

                                                   / D /         dog    , cock , fox
 
              
                    u   ออกเสียง  ดังนี้
 

                                                  / u /             put , pull , push
 
                                                             / u: /           unit, use  , tune

      

                                                 / Λ /           cup , gum , drum


                  
             Diphthongs( สระผสม ) คือเสียงสระที่เกิดจากการนำสระเดี่ยวมาออกเสียงผสมกันหรือนำเอาสระเดี่ยวผสมกับ


                                                oo           / u /      book , good , foot

 

                                   oo           / u: /    too,  food , moon

 

                                   ar            / а׃ /    arm , far , charm

 

                           ea, ee, ey       /  i׃ /      see , meat , key

 

                         er,ir,or,ur      /  ʒ: /      her , bird , word, burn

 

                            oi, oy        /  /         join , toy, voice

 

                            ear             / ıə /         near , fear , clear

 

                      air,ere,ear       / eə /         hair , there, wear
  
                                          ur           / uə /         pure , cure , lure

 

                          ay               / eı /          way , clay, say
  
                                         ie, ry        / aı /          cry  , tie ,  fry

 

                        ow                / əu /        blow , show , snow

 

                      ou, ow            / au /      house , now , proud

 

                          or, al          / Ɔ:/        ball,  corn,  fork

 

ต้องตามค่อนะจะ

สร้างโดย: 
อี๊ดจัง

อยากอ่านต่อๆๆๆเจ้าค่ะ

พบข้อผิดกรุณาแจ้งด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์