รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำมาตราแม่ ก กา ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อเรื่อง                   รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำมาตราแม่  ก  กา   ของนักเรียน

                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ผู้วิจัย                     นางสาวลัคณา  คงมุณี

หน่วยงาน                        โรงเรียนเทศบาล ๔ ( ธนวิถี)   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

ปีที่วิจัย                       2558

 

บทคัดย่อ

                       

                        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำมาตราแม่  ก  กา   ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำมาตราแม่ ก  กา   3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำมาตราแม่  ก  กา   กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล ๔ ( ธนวิถี)   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 36 คน  จำแนกเป็นนักเรียนชาย  20  คน  นักเรียนหญิง 16  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง

                        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะการเขียนคำมาตราแม่  ก  กา   11  ชุด  จำนวน  55  กิจกรรม   2)  แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนคำมาตราแม่ ก กา  จำนวน  22  แผน   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำมาตราแม่ ก กา  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน 1 ฉบับ  มี  20  ข้อ   4)   แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำมาตราแม่  ก  กา   แต่ละชุดเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  11  ฉบับ ๆ ละ  10  ข้อ  รวม  110  ข้อ  5)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำมาตราแม่  ก กา   เป็นแบบสอบถามประมาณค่า   5  อันดับ จำนวน 10 ข้อ

                          การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ  ได้แก่ค่าเฉลี่ย (m) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และค่าร้อยละ

                        ผลการวิจัยพบว่า  1)  แบบฝึกทักษะการเขียนคำมาตราแม่  ก  กา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ  90.22 / 88.33 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  80/80           2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน(µ = 17.67 , s. = 2.12) สูงกว่าก่อนเรียน  (µ =11.50 ,    s. = 2.75)  ร้อยละ  30.83  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำมาตราแม่  ก  กา  3)  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำมาตราแม่ ก  กา   โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.63 , s. = 0.52)   

แบบฝึกทักษะการเขียนคำมาตราแม่ก กาเป็นแบบฝึกที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑มาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์