รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Daily English วิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างป

ชื่อเรื่อง          รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Daily English

                   วิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ผู้รายงาน              นางบุษบา   รัตนมุสิกกุล

สถานศึกษา   โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ปีการศึกษา     พ.ศ.2557

 

บทคัดย่อ

 

การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Daily Englishวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Daily Englishวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Daily Englishวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 41 คนใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Daily Englishวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 1จำนวน 8เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Daily Englishวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 18 แผนการเรียนรู้3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Daily Englishวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Daily Englishวิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชาอ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นจำนวน10  ข้อและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำมาทดสอบความแตกต่างโดยใช้t-test แบบ Dependent Sample

 

ผลการศึกษา พบว่า

          1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Daily English วิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ E1/E2เท่ากับ 81.46/83.02ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ได้กำหนดไว้

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Daily English วิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

          3.นักเรียนที่ผ่านการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Daily English วิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Daily English วิชาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ21101  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์