การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ผลงานวิจัย        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

                        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อผู้ศึกษา          นางนงคราญ  เสียงแขก

ปีการศึกษา         2558

      

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

            1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

            2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

            3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบทดลองเบื้องต้นที่มีประชากรกลุ่มเดียวและมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ประชากรที่ใช้ทดลอง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหัวฝายภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558จำนวน 12 คน ได้มาโดยแผนแบบการทดลอง One Group Pretest - Posttest Design

            โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  14  เล่ม           2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ  3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์4) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

        ผลการศึกษาพบว่า 

            1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยมีภาพรวมมีค่าเท่ากับ 84.28/89.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 25.32 คิดเป็นร้อยละ 89.43 สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ย 17.81 คิดเป็นร้อยละ 64.97 และร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 23.14 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

            3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มากที่สุด(μ = 4.52 ,σ = 0.48) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์