การพัฒนาการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลำสนธิวิทยา โดยใช้กิจกรรมลดเ

ผู้วิจัย :           นายเผด็จ สุพันธนา

ตำแหน่ง :        ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา

การศึกษา :       ศษ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา)

สถานที่ติดต่อ :   โรงเรียนลำสนธิวิทยา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โทร. 098-2686068

                   E-mail : padet_tong@hotmail.com

ปีการศึกษา :     2558

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลำสนธิวิทยา โดยใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ 4H เป็นฐาน ตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ (4H) โดยทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่หนีเรียน และขาดเรียน ของโรงเรียนลำสนธิวิทยา จำนวน 144 คน ซึ่งเลือกโดยใช้เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นคู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (4H) และแบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เครื่องมือแต่ละฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .846, .941, .934 และ .914 ตามลำดับ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุกับความตระหนักรู้ในตนเอง พบว่าการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ (4H) ส่งผลต่อความตระหนักรู้ในตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้  (4H)  หลังจากผ่านการจัดกิจกรรมตามรูปแบบดังกล่าว  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้  (4H)  เท่ากับ  4.60  ครูมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้  (4H)  เท่ากับ 4.19 คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้  (4H)  เท่ากับ  4.06  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  (4H)  เท่ากับ  4.42  และมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ  4.32  แปลผลได้ว่า
ทั้งนักเรียน  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ (4H)  ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์