เตรียมบรรจุนักศึกษาทุนครู 5 ปี

 

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รุ่นปีการศึกษา 2547 ว่า การดำเนินโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นสถาบันผลิตครูในโครงการฯ จำนวน 50 แห่ง สามารถรับนักศึกษาทุนได้จำนวน 2,139 คน ใน 8 กลุ่มสาขาวิชา คือ 1) สาขาคณิตศาสตร์ 2) สาขาวิทยาศาสตร์ 3) สาขาภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน 4) สาขาภาษาไทย 5) สาขาสังคมศึกษา 6) สาขานาฏศิลป์/ดุริยางคศิลป์/ศิลปศึกษา 7) สาขาการศึกษาปฐมวัย และ 8) สาขาการศึกษาพิเศษ ซึ่งเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2550 พบว่า นักศึกษาที่ยังคงสภาพผู้รับทุนการศึกษา มีจำนวน 2,041 คน คิดเป็นร้อยละ 95.42 ของจำนวนผู้รับทุน เนื่องจากนักศึกษาที่รับทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75

"ในการดำเนินงานที่ผ่านมา สกอ. ได้ประสานงานและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ตั้งแต่การผลิตครู การพัฒนาครู การควบคุมวิชาชีพครู และการบริหารงานบุคคลครู เพื่อร่วมกันสร้างครูรุ่นใหม่ที่มีความรู้ลึกซึ้งทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ให้กับระบบการศึกษาของประเทศ โดยออกแบบหลักสูตรการผลิตครูรุ่นใหม่ที่ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถได้รับใบประกอบวิชาชีพครู สร้างกระบวนการคัดเลือกที่สามารถดึงคนดีคนเก่งเข้ามาเรียนครู พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างทักษะความเป็นครูและการอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดระยะเวลาของการศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของโครงการฯ มีตำแหน่งรองรับและพร้อมที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ." เลขาธิการ กกอ. กล่าว

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า ในการเตรียมบรรจุนักศึกษาทุนดังกล่าว สกอ. ได้ประสานกับ สพฐ. เพื่อเตรียมอัตราการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการฯ ซึ่งขณะนี้ สพฐ. ได้จัดเตรียมอัตราเกษียณอายุราชการที่ได้กลับคืนมาเป็นอัตราการบรรจุนักศึกษาทุนทุกคนแล้ว ดังนั้น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบรรจุนักศึกษาทุนเพื่อเข้ารับราชการครูในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และเพื่อให้นักศึกษาทุนรับทราบเส้นทางความก้าวหน้าวิชาชีพครู กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักศึกษาทุนโครงการฯ ร่วมใจกันพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพที่ดีในอนาคตได้ จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในวันนี้

"ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุนที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูนำความรู้ความสามารถที่รับและประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 5 ปี ไปใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ชุมชน และสังคมที่ไปอยู่ รวมทั้งร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ เป็นครูรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการ มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่"


watta.ryo@gmail.com, bangkok2516@gmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์