ร.ร.เพลินพัฒนา..อีกทางเลือกการศึกษาไทย

เพียงก้าวเข้ามาบนเนื้อที่ 20 ไร่ ย่านพุทธมณฑลสาย 2 ของโรงเรียนเพลินพัฒนา ก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของผู้คนและธรรมชาติแวดล้อม ด้วยการออกแบบโดยคำนึงถึงวิถีชีวิตและพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ จากแนวคิดของนักผังเมือง สถาปนิก มัณฑนากร นักมานุษยวิทยา และนักการศึกษา เพื่อผสานพื้นที่ของการเรียนเชิงชีวิต และการเรียนรู้เชิงห้องเรียนเข้าด้วยกัน ให้ทุกตารางนิ้วคือพื้นที่และโอกาสแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และทุกคนในชุมชนเพลินพัฒนาแห่งนี้
 
โรงเรียนเพลินพัฒนาก่อกำเนิดจากการถักทอเจตนารมณ์ของกลุ่มบุคคลกว่า 70 ราย อันประกอบด้วย พ่อแม่ นักการศึกษา นักวิชาการ กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ คือ บริษัท รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในช่วงบรรยากาศของการปฏิรูปการศึกษา และการก่อเกิดของโรงเรียนแนวใหม่หลายแห่งที่เป็น “โรงเรียนทางเลือก” ขึ้นในประเทศไทย ด้วยหวังจะสร้างคนดีของสังคมไทยที่เป็นคนเก่งในสังคมโลก พร้อมที่จะดูแลชีวิตของตน ตลอดจนร่วมดูแลและนำพาสังคมไทยให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน
นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา กล่าวว่า พ่อแม่ยุคปัจจุบันกำลังเผชิญกับความขัดแย้งทางความคิด คือ อยากให้ลูกเรียนอย่างมีความสุข แต่ขณะเดียวกันก็ห่วงเรื่องวิชาการจนต้องหาทุกวิถีทางช่วยให้ลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ โดยส่งไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศหรือต่างประเทศ แต่ก็ห่วงว่าลูกจะไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย พูด-อ่าน-เขียนภาษาไทยไม่คล่อง ตลอดจนกลัวลูกเอ็นทรานซ์หลักสูตรไทยไม่ได้ ดังนั้นการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้ลูกจึงต้องคิดหนักระหว่างโรงเรียนแบบเตรียมความพร้อม หรือโรงเรียนเน้นวิชาการเข้มข้น โรงเรียนหลักสูตรไทย หลักสูตรสองภาษา (Bilingual)  โรงเรียนอินเตอร์ หรือเรียนต่อต่างประเทศ


“ประเด็นสำคัญที่พ่อแม่ยุคนี้ควรคำนึงถึง คือ คุณสมบัติอะไรบ้างที่ลูกของเราจะต้องมี เพื่อให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ รวมทั้งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับโลกได้” นายทนง กล่าว


แนวคิดดังกล่าวนี้นำไปสู่การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในวัยเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายของเพลินพัฒนาด้วยยุทธศาสตร์ “ก้าวพอดี” ซึ่งเป็นทางสายกลางในการพัฒนาเยาวชนอย่างพอเหมาะพอดี เพื่อให้เด็กๆ พัฒนาตนอย่างเพลิดเพลินและเติบโตอย่างมีความสุข ถึงพร้อมด้วยทักษะสำคัญ 3 ประการ คือ
          ทักษะชีวิต (Life Skills) มีคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม สามารถจัดการและดูแลชีวิตของตนเองได้ดี และอยู่ร่วมในสังคมที่หลากหลาย แตกต่างทางความคิดได้อย่างดี พร้อมที่จะเผชิญกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอย่างมีความสุข
          ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills / Knowledge Skills) มีพื้นฐานความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล
          ทักษะการทำงาน (Working Skills) มีความสามารถในการจัดการงานของตนได้ดี และมีทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต
 
 
อาจารย์กรองทอง บุญประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา กล่าวว่า ผู้เรียนในทุกระดับชั้นจะเรียนรู้ด้วยกระบวนการและเทคนิควิธีที่หลากหลาย อาทิ Active Learning การเรียนเชิงรุกที่ผู้เรียนต้องลงมือกระทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ผลิตความรู้ขึ้นเอง Brain-Based Learning การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการทำงานและการเรียนรู้ของสมอง Multiple Intelligences (MI) การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมปรีชาชาญและความถนัดของนักเรียน Constructive Learning การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นลำดับขั้น และ Comprehensive Learning การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประมวลความรู้แบบองค์รวม เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับช่วงวัย
“เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย ที่โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้นว่า สนุกในวัยอนุบาล ชวนสืบค้นในวัยประถม ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยมต้น และตระหนักคุณค่าของศาสตร์ในวัยมัธยมปลาย” อาจารย์กรองทอง กล่าว
 
การเรียนรู้ของเด็กมิได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน แต่เด็กเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา โรงเรียนเพลินพัฒนาจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารและผสานความร่วมมือระหว่างครูกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กเติบโตและพัฒนาสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน


ขณะเดียวกันการเรียนรู้ของเด็กก็มิได้เกิดขึ้นเพียงเพราะการบอก การสอน หรือการได้มีโอกาสลงมือกระทำเท่านั้น แต่เด็กจะค่อยๆ ซึมซับรับรู้ในคุณงามความดีและความรู้ผ่านสิ่งที่ได้สัมผัสในชีวิตประจำวัน จนกลายเป็นตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ กระบวนการเรียนรู้ของเพลินพัฒนาจึงมีเด็กเป็นหัวใจของการเรียนรู้ มีผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีงามทั้งทางความคิดและการกระทำ เพื่อพัฒนาเด็ก พัฒนาชุมชน และสร้างสรรค์สังคม ก่อเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม


โรงเรียนเพลินพัฒนา  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล ๒-๓ ประถม ๔-๖ และมัธยม ๑-๖
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเพลินพัฒนา  จันทร์-เสาร์ ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เลขที่ ๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ ๑๗ ถนนสวนผัก (พุทธมณฑล สาย ๒) แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๑๑๑ หรือ ๒๒๒
โทรสาร ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๑๒๐๑
Website : www.plearnpattana.com


watta.ryo@gmail.com, bangkok2516@gmail.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์