MBA (Innovation Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม MBA (Innovation Management) เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) รับผู้ที่จบปริญญาตรี ทุกสาขา เข้าเรียนในหลักสูตรเป็นรุ่นที่ 4 เฉพาะวันเสาร์ 13.00-17.00 น. และวันอาทิตย์ 08.00-17.00 น.

การคัดเลือกเข้าศึกษาจะใช้วิธีสัมภาษณ์ เรียน 2 ปี 39 หน่วยกิต ในระบบ Modular Block Course System เรียนจนจบกระบวนวิชาและสอบวัดผล จึงเรียนวิชาถัดไป

แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ความรู้คู่คุณธรรม
บัณฑิตศึกษา
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ความรู้ด้านนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
การจัดการการเงิน
การจัดการการตลาด
การจัดการนวัตกรรม

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(วิชาเลือก)

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
(วิชาเลือก)
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
การศึกษาอิสระ
การสอบประมวลความรู้

การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
-การสนับสนุนด้านวิชาการ
-การสนับสนุนด้านการเงิน


ระหว่างที่ศึกษามีโอกาสได้รับทุนจาก สนช. เช่นในรุ่นแรกได้รับทุน 3 โครงการ 950,000 บาท คือ “THAI SOS” ต้นแบบระบบขอความช่วยเหลือแบบพกพา “ภูตะวัน” ปุ๋ยชีวภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ “Mini CNC” เครื่องกัดซีเอ็นซีขนาดเล็กแบบ 3 แกน ในรุ่นที่ 2-3 ได้รับทุนอีก 800,000 บาท สนับสนุนการศึกษาและการค้นคว้าอิสระ 5 โครงการวิจัย 1.การพัฒนาเครื่องมือจำแนกความถนัดของเด็กเพื่อการส่งเสริมความสามารถพิเศษ 2.การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 3.การศึกษาความเข้าใจและการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมของผู้ประกอบการและปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร 4.การพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานภาพธุรกิจและการกำหนดกลยุทธ์ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 5.การศึกษามาตรการทางภาษีอากรที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000 บาท แบ่งจ่าย 5 งวด สนใจสมัครต้ังแต่วันนี้ถึงเดือนพฤษภาคม ผ่านเว็บ www.mbainnovation.ru.ac.th หลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด สำเนาใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรี 2 ฉบับ สำเนาปริญญาบัตร 2 ชุด รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

สอบถามรายละเอียด ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โทร.0-2310-8234, 08-5900-7770


watta.ryo@gmail.com, bangkok2516@gmail.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์