รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย เรียนรู้เรื่องดิน สาระกระบวนการเปลี่

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

                         หน่วย  เรียนรู้เรื่องดิน   สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   

                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

หน่วยงาน         โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ    อำเภอเพ็ญ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                            ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ผู้รายงาน           มุกดา  เหมุทัย

ปีการศึกษา         2558

 

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หน่วย  เรียนรู้เรื่องดิน  สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2   ปีการศึกษา 2558   

โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ  อำเภอเพ็ญ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย  เรียนรู้เรื่องดิน  สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2   ปีการศึกษา 2558   โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ  อำเภอเพ็ญ   ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย  เรียนรู้เรื่องดิน สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 20  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย  เรียนรู้เรื่องดิน สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน 7  เล่ม   แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วย  เรียนรู้เรื่องดิน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จำนวน 30  ข้อ  มีค่าความยากง่าย  อยู่ระหว่าง 0.55-0.73  ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36-0.73   ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 0.83   และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  จำนวน 15  ข้อ   มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.41 ถึง  0.55 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  เท่ากับ  0.85  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้  T-test  Dependent Sample

 

 

 

                   ผลการศึกษาพบว่า

                         1.  แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย เรียนรู้เรื่องดิน สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  ที่พัฒนาขึ้น  

มีประสิทธิภาพ  85.50/84.17   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80

                         2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ  อำเภอเพ็ญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย  เรียนรู้เรื่องดิน  สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ  .01  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

                         3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ  อำเภอเพ็ญ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย  เรียนรู้เรื่องดิน  สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์