เผยแพร่ผลงานเรื่อง สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

ชื่อเรื่อง     สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของครู

                โรงเรียน วัดจันทร์ประดิษฐาราม  สำนักงานเขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย       นางสาวรักษา   หัตถาภรณี 

                                               บทคัดย่อ
 

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามสำนักงานเขตภาษีเจริญ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 76 คน และกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครซี่และมอร์แกน ( R.C. Krejcie and D.W. Morgan อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ .2543:303)   ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางในการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 5 ตอน   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)               

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 76  คน จำแนกตามเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 14  คน คิดเป็นร้อยละ 18.42  และ เป็นเพศหญิง 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.58  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ  41-50 ปี     มีจำนวน  25  คน คิดเป็นร้อยละ 32.89 รองลงมาอายุ  51 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  26.32 วุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 69  คน  คิดเป็นร้อยละ  90.79  และระดับปริญญาโท  จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  9.21 ประสบการณ์    การสอนในโรงเรียน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์  5-10 ปี  จำนวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.26  รองลงมาคือ  21-25  ปี  จำนวน 15  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.74 และ 11-15  ปี  จำนวน  12  คน    คิดเป็นร้อยละ  15.79 ตามลำดับ ความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรม จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 รองลงมาคือ เคยเห็นการใช้โสตทัศนูปกรณ์และสื่อการสอนจากเพื่อนร่วมงานจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 และเคยเรียนเป็นรายวิชาในหลักสูตร จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 46.05    ตามลำดับ  ความรู้ความสามารถทางด้านการใช้สื่อของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี  จำนวน  41 คน  คิดเป็นร้อยละ  53.95  รองลงมาคือมีความรู้พื้นฐานจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11 และมีความรู้ระดับเชี่ยวชาญ  จำนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 3.94 ตามลำดับ ความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ในปัจจุบันของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  ส่วนใหญ่ฝึกการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ71.05 รองลงมาคือ จัดผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขึ้นเองจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.37 และขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58 ตามลำดับ 

2.  ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  พบว่า ครูมีปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
อยู่ในระดับมาก

3.  ความต้องการ  ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  สำนักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  พบว่า ครูมีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก              
4.  แนวทางในการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  สำนักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  พบว่า  แนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 200 คน กำลังออนไลน์