รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานคุณธรรม 5 ประการ “โตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาป

ชื่อเรื่อง     : รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานคุณธรรม 5 ประการ  “โตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2               

ผู้รายงาน   :นางอุทัยวรรณ อ้นนาคตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน

ปีที่รายงาน พ.ศ.2558

                                                                                              บทคัดย่อ

                   รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานคุณธรรม 5 ประการ“โตไปไม่โกง”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา2558 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีจุดประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ “โตไปไม่โกง”กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม  5 ประการ “โตไปไม่โกง”กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีขอบเขตของการศึกษา คือขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ “โตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนักเรียนที่แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 14 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 45 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ 1) แบบสอบถาม เพื่อความสอดคล้อง และประเมินคุณภาพของแบบฝึกการอ่านการเขียนจาก  ชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ “โตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2)แบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ  “โตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม    
5 ประการ“โตไปไม่โกง”กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และขั้นตอนที่  2  การทดลองใช้แบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ “โตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 136 คน และกลุ่มตัวอย่าง     ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 จำนวน 11 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความสอดคล้องและประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม  5 ประการ  “โตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าการทดสอบที (t-test Dependent)

สรุปผลการศึกษา

                   1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ “โตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                           1.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม5 ประการ “โตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีค่าความเหมาะสมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

                           1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ “โตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80 84.72/85.75 ซึ่งเป็นไปเกณฑ์ 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้

                   2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกการอ่านการเขียนจากชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ “โตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์