รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระชีวิตกับสิ่งแวด

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

                              ชุด  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยงาน        โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น

                            เขต 2

ผู้รายงาน        พรชัย    ศรีจำปา

ปีการศึกษา        2558

 

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558  กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการ

เรียนรวม "สายธารโมเดล"  อำเภอบ้านแฮด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558  กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการเรียนรวม "สายธารโมเดล"  อำเภอบ้านแฮด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก

บริหารจัดการเรียนรวม "สายธารโมเดล"  อำเภอบ้านแฮด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   ปีการศึกษา 2558  จำนวน 17  คน    

                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10  เล่ม   แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน 10  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยากง่าย  อยู่ระหว่าง 0.55  ถึง  0.77  ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.27  ถึง  0.73   ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.85  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 16  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.40-0.55  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.83 

                   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้   t-test

                   ผลการศึกษาพบว่า

                         1.  แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพ  85.82/84.85   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80

                         2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558  กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการเรียนรวม "สายธารโมเดล"  อำเภอบ้านแฮด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

­                         3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558   กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการเรียนรวม "สายธารโมเดล"  อำเภอบ้านแฮด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์