รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษ

ชื่อเรื่อง            รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                       คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นายอภิชาติ  แก้วพิภพ

หน่วยงาน          โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา

สังกัด                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 1

ปีที่ศึกษา            พ.ศ.  2557

 

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง   ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา   ตำบลโนนสะอาด  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 1  จำนวน 29 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่   1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน 7  เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ   3)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   จำนวน  7   แผน และ  4) แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   (Ratting Scale)  5  ระดับ  จำนวน 16  ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t - test (Independent  Sample)  ประสิทธิภาพ  (E1/E2)และดัชนีประสิทธิผล  (E.I.)

                   ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า

                   1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ทศนิยม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ทั้ง  7   เล่ม ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างและพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ  82.56 / 80.23  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้

                   2.  ดัชนีประสิทธิผล  (E.I.)  ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่  1  มีค่าเท่ากับ  0.63   

                   3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                   4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (=4.60,  S.D. = 0.52)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์