รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ (Academic Word List) ตามแนวคิด Buzz Groups ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ

ชื่อเรื่อง               รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ (Academic Word List) ตามแนวคิด Buzz Groups ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน            กันยารัตน์  สืบศรี

ตำแหน่ง             ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียน             บรบือวิทยาคาร

สังกัด                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

 

 

บทคัดย่อ

 

          รายงานผลการพัฒนาในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดฝึกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ (Academic Word List) ตามแนวคิด Buzz Groups ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ (Academic Word List) ตามแนวคิด Buzz Groups ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ (Academic Word List) ตามแนวคิด Buzz Groups กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 30 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มี 6 ชนิด ประกอบด้วย 1). แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ (Academic Word List) ตามแนวคิด Buzz Groups ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.09 / 80.99 จำนวน 10 แผน  2). ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ (Academic Word List) ตามแนวคิด Buzz Groups ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ชุด 2). แบบทดสอบคำศัพท์วิชาการ (The Vocabulary Level Test)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.662  3). แบบตรวจสอบรายการคำศัพท์ (Check List) 4). แบบทดสอบการแปลความหมายคำศัพท์ (Translation Test) และ 5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ (Academic Word List) ตามแนวคิด Buzz Groups แบบประมาณค่า (Rating Scale) สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และ E.I.

 

           ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

    1. ประสิทธิภาพของการใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ (Academic Word List) ตามแนวคิด Buzz Groups ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.09/80.99

    2. ค่าดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) ของชุดฝึกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ (Academic Word List) ตามแนวคิด Buzz Groups ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6124 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.24

    3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการพัฒนาชุดฝึกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ (Academic Word List) ตามแนวคิด Buzz Groups  โดยรวมอยู่ระดับมากและมีระดับความพึงพอใจรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

 

สรุปได้ว่า การพัฒนาชุดฝึกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ (Academic Word List) ตามแนวคิด Buzz Groups ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูผู้สอนสามารถนำชุดฝึกที่ผู้รายงานสร้างขึ้นนี้ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและความสามารถทางการเรียนรู้คำศัพท์วิชาการ(Academic Word List) และสามารถส่งเสริมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ พร้อมทั้ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชา ภาษาอังกฤษต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์