เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวสิริกาญจน์ ไชยนิธิวุฒิ

เรื่องที่วิจัย     :     รายงานการพัฒนา และผลการใช้สื่อประสม ชุดแบบฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

                        ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาม  เขตภาษีเจริญ      กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย      :        นางสาวสิริกาญจน์  ไชยนิธิวุฒิ

บทคัดย่อ          

         การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  2  ประการ คือ  เพื่อพัฒนาสื่อประสม ชุดแบบฝึกทักษะ

ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  และเพื่อนำสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ

การสอนโดยใช้สื่อประสมกับการสอนตามปกติ  เจตคติต่อภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารของ

นักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเรียนด้วยสื่อประสม  และความพึงพอใจของนักเรียนใน

การเรียนรู้ด้วยสื่อประสม         

         กลุ่มตัวอย่างในการทดลองสอนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา

 

2551  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  จำนวน  90  คน

 

ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 45 คน ได้รับการสอนตามปกติ และกลุ่ม

 

ควบคุม 45 คน ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสม  9  หน่วย  คือ 

 

  หน่วยที่ 1  เรื่อง  Special   Day

 

            หน่วยที่ 2  เรื่อง  Time  and  Schedule

 

            หน่วยที่ 3  เรื่อง  Present  Tense

 

            หน่วยที่ 4  เรื่อง  Past  Tense

 

            หน่วยที่ 5  เรื่อง  Future  Tense

 

            หน่วยที่ 6  เรื่อง  Family  Tree

 

            หน่วยที่ 7  เรื่อง  Adjective

 

            หน่วยที่ 8  เรื่อง  Comparison

            หน่วยที่ 9  เรื่อง  What’s  the  matter ?

ผลการวิจัยพบว่า 

1.  สื่อประสม ชุด ฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่  6  ที่   พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  81.45/80.09  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสมสูงกว่าของ

นักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  เจตคติต่อภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วยสื่อ

ประสมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์