เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางวาสนา วรศักดิ์

นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางวาสนา วรศักดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

บทคัดย่อ       การศึกษาครั้งนี้  เป็นการสร้างและพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  8  เล่ม โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                  กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)  เทศบาลเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  จำนวน  30 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  แบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.47/87.33   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  30  ข้อ  เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.83  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน   10  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.79    

              

ผลการศึกษาพบว่า     1.  แบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.47/87.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   2. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ  .01      3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 210 คน กำลังออนไลน์