รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

โดย นางกนกวรรณ อู่สุวรรณ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม.เขต 9

บทคัดย่อ

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)สร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23101 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23101 นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23101 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม(Sampling Unit) จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 41 คน ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องเรียนมีผลการเรียนไม่แตกต่างกัน เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดห้องเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน

ผลการศึกษา พบว่า
1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เท่ากับ 76.74/76.87 โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 75/75
2) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า เรื่องระบบสมการเชิงเส้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 16.41ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 25.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 มีค่าการพัฒนาร้อยละ 31.17 ซึ่งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกเรื่อง และมีร้อยละของการพัฒนา สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 25 ทุกเรื่อง
3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจหลังใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23101 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์