โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ครั้งที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ครั้งที่ 3
ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8
ถนนราชดำริ แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 28 - วันพุธที่ 29 เมษายน 2552
ระยะเวลา 2 วัน เวลา 10.00-16.00 น.

อบรมฟรี สงสัยติดต่อ ครูพูนศักดิ์ โทร. 081-8693782

เต็มแล้วครับ
ขอให้ผู้ที่ลงชื่อไว้ ส่งแบบตอบรับการอบรมด่วน โดยส่งทางโทรสารครับ
โปรดติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาอบรม ที่นี่ครับ

-----------------------------

 • วันเวลา
      วันอังคารที่ 28 - วันพุธที่ 29 เมษายน 2552 
      ระยะเวลา 2 วัน เวลา 10.00-16.00 น.
 • สถานที่อบรม
      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)
      อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
      เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาอะไรก็ได้
      มีความต้องการสร้างสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)
      มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
 • ค่าใช้จ่าย
      ค่าอบรม ฟรี
 • จำนวนที่รับ
      60 คน แต่เนื่องจากมีผู้สมัครจากรุ่นที่ 2 เกินมา 40 คน จึงเข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 3
      ดังนั้นจึงรับเพิ่มเพียง 20 คน (สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
 • ผู้จัดอบรม
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
      มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)
 • การสมัคร
      สมัครออนไลน์
      ให้ลงชื่อ-นามสกุล ที่ แสดงความคิดเห็น ข้างล่าง พร้อมรายละเอียดคือ
       - วิชาที่สอน ระดับชั้น โรงเรียน
       - หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
         (ชื่อของท่านจะปรากฎหลังจากทำการสมัครประมาณ 10 นาทีครับ)
 • ดาวน์โหลด กำหนดการอบรม | แบบตอบรับการอบรม
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม
      - 1 โรงเรียน สามารถส่งครูเข้ารับการอบรมได้เพียง 2 คนเท่านั้น
      - หากสมัครออนไลน์แล้ว จะต้องดาวน์โหลดแบบตอบรับ แล้ว fax. มาที่มูลนิธิฯ เท่านั้น การสมัครเข้าอบรมจึงจะสมบูรณ์
      - กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันที่ 22 เมษายน 2552
      - โรงเรียนที่ส่งครูเข้ารับการอบรมจะได้รับมอบโปรแกรม Desktop Author 1 License
      - ภายหลังการอบรม โรงเรียนของท่านจะต้องใช้ โปรแกรม Desktop Author ที่ได้รับแจก ในการจัดทำผลงาน E-Book
        เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และครูที่เข้ารับการอบรมจะต้องส่งผลงาน E-Book จำนวน 2 ผลงาน เข้าร่วมแข่งขันชิงโล่และ
        รางวัล ในกิจกรรมการประกวด E-Book ในเดือนมิถุนายน 2552
 • ผู้ประสานงานการอบรม
      คุณกัญญา ภูมิพิฆเนศ เบอร์โทรศัพท์ 02-6427031 ต่อ 15
 • สมัครแล้วไม่มาอบรม เป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้อื่นที่ต้องการอบรม
 •  


  เต็มแล้วครับ
  ขอให้ผู้ที่ลงชื่อไว้ ส่งแบบตอบรับการอบรมด่วน โดยส่งทางโทรสารครับ
  โปรดติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาอบรม ที่นี่ครับ
    

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
  การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รุ่นที่ 3 วันที่ 28 -29 เมษายน 2552
  ณ  อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8  อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

  ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ
  1 นางนิภาพร  รัตนบุรี คลองสองต้นนุ่น กทม. 
  2 นางสาวศิริวรรณ  ศรีตัมภวา คลองสองต้นนุ่น กทม. 
  3 นายธนกฤต  ขันธวัฒน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
  4 นางวิไลวรรณ  ขันธวัฒน์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
  5 นางสาวปนัดดา  นวลสุวรรณ พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กทม. 
  6 นาวสาวนิลุบล  ทาตะชัย พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กทม. 
  7 นางจิดารัตน์  ยอดเคร่ง วัดบางโพโอมาวาส กทม. 
  8 นางสาวชื่นจิต  ทิพย์เจือ วัดบางโพโอมาวาส กทม. 
  9 นางสาวธิติมา  จักรเพชร สุเหร่าแสนแสบ กทม. 
  10 นางสาวนิสากร  ตะกรุดแก้ว สุเหร่าแสนแสบ กทม. 
  11 นางสาวเทียมนภา  ธรรมโชติ กันตทาราราม กทม. 
  12 นางสาวชลากร  เจริญผล กันตทาราราม กทม. 
  13 นางสาวเบญจวรรณ  ปั้นทอง วัดมัชฌันติการาม กทม. 
  14 นางสาวอรพิน  โยชี วัดมัชฌันติการาม กทม. 
  15 นางสาวพัสตราภรณ์  เสนาบูรณ์ วัดทัศนารุณสุนทริการาม กทม. 
  16 นางชัชฎาพร  สุขประเสริฐ วัดทัศนารุณสุนทริการาม กทม. 
  17 นางสาวเสาวนีย์  จันทร์ตรุง โสมาภาพัฒนา กทม. 
  18 นางสาวกาญจนาภร  ปานทอง โสมาภาพัฒนา กทม. 
  19 นางศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 
  20 นายปิยะเมศ  อินหจารีส วัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์) กทม. 
  21 นายวุฒิพงษ์  สร้อยเสน วัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์) กทม. 
  22 นางพวงภัทห์  ชำนาญเลิศกิจ วัดพระพิเรนทร์ กทม. 
  23 นายชัยยงค์  ชำนาญเลิศกิจ วัดพระพิเรนทร์ กทม. 
  24 นางสาวนงลักษณ์  ตะเคียนจันทร์ วัดราษฏร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กทม. 
  25 นายชัยอนันด์  ภูทิพย์ วัดราษฏร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กทม. 
  26 นางศุษฏี  เมฆไดรรัตน์ วัดปากบึง กทม. 
  27 นางสาววิชุดา  รัตนจินดา วัดปากบึง กทม. 
  28 นางวัลดาวัลย์  สุขสมเชาว์ คลองบางพรหม กทม. 
  29 นางสุมาลี  แสงทอง คลองบางพรหม กทม. 
  30 นางอารี  ชมพู วัดบางนาใน (รีน สยามานนท์) กทม. 
  31 นางลัดดา  ดาวสว่าง วัดบางนาใน (รีน สยามานนท์) กทม. 
  32 นางมยุรี  ทุ่งสว่าง แสงหิรัญวิทยา กทม. 
  33 นางสาวอังศุมา คงชุ่ม แสงหิรัญวิทยา กทม. 
  34 นางณภัทร แสงพลบ สระโบสถ์วิทยาคาร ลพบุรี 
  35 นางสาวพิทยา ถาพร วัดกำแพง กทม. 
  36 นายสมชาย  วงศ์คำลุ วัดลาดพร้าว กทม. 
  37 นายยุทธการ  เอมเจริญ วัดลาดพร้าว กทม. 
  38 นายภานุวิชญ์ พิมพ์งาม คลองสอง กทม. 
  39 นางรัตนาภรณ์ อู่ศิลา คลองสอง กทม. 
  40 นายธีรเดช  กฤษสุวรรณ วัดบางนานอก กทม. 
  41 นางสาวอำภาพร  ดาวัณณา วัดบางนานอก กทม. 
  42 นายสมบัติ   เฉยพงษ์  วัดบางนานอก กทม.  สังเกตการณ์
  43 นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์ วัดตะโกสูง นครปฐม 
  44 นางสาวพนิดา  ปฐมพรวิวัฒน์ วัดตะโกสูง นครปฐม 
  45 นาวงขวัญฤทัย พูลสวัสดิ์ วัดแหลมมะเกลือ นครปฐม 
  46 นางสาวแสงเพ็ญ พุ่มกุมาร วัดแหลมมะเกลือ นครปฐม 
  47 นางกฤษณา อินต๊ะยะ สรรพวิทยาคม ตาก 
  48 นางสาวเนตรชนก เทียนกาล   กทม. 
  49 นางสาววิชุดา  สว่างจิต   กทม. 
  50 นางสาวเพชรประกาย  พัพปลาวงศ์ เทศบาลบ้านกล้วย ชัยนาท 
  51 นายสุเมธี  นาคะพันธุ์ บ้านห้วยน้ำขาว กาญจนบุรี 
  52 นางสาววีณา  อุดมโภชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์ กาญจนบุรี 
  53 นางสาวลัดดา ทองโคตร บ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) กทม. 
  54 นางสาวชฎาพร ตัชถุยาวัตร บ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) กทม. 
  55 นางสาวธารินี พนมตรี วัดศาลาแดง กทม. 
  56 นางสุภาวดี ไหลสกุล วัดศาลาแดง กทม. 
  57 นางนุจนาถ ศิริมณี วัดพระยายัว กทม. 
  58 นางสาวปาริฉัตร จินพันทัง วัดพระยายัว กทม. 
  59 นางทิศนา เหมือนวงศ์ ร่องตาทีวิทยา อุทัยธานี 
  60       
  หมายเหตุ :  1. หากรายชื่อของท่านไม่ถูกต้อง  ทางผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากรับเอกสารผ่านแฟ็กซ์อาจไม่ชัดเจนนัก
                  2. ในวันที่จะอบรมขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียม file เนื้อหา และ รูปภาพ มาใช้ในการฝึกทำ E-Book

  ขอสมัครเข้าอบรมค่ะ
  สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนายผล เขตบางบอน กทม.10150
  โทร 02-4503664 หรือ 0831236480

  ขอสมัครเข้ารับการอบรม E-book รุ่นที่ 3
  สอนการงานอาชีพ ระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย
  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
  โทร 081-7457645

  ผมสนใจเข้ารับการฝึกอบรมมาก อยากมีโฮมเพจเป็นของตนเอง เพื่อเผยแพร่ความรู้อันน้อยนิด อาจจะพอเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้บ้าง
  ผมสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดบางนานอก สำนักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานคร
  เบอร์มือถือ : 086-7808269 เบอร์โรงเรียน : 02-1734985

  ขอสมัครเข้ารับการอบรม E-book รุ่นที่ 3
  สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นม.ต้น
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำข้าว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  โทร 084-1207748

  น.ส.วีณา อุดมโภชน์
  สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
  โทร 084-1207748

  ส่ง fax ใบตอบรับไปแล้วไม่ทราบว่าได้รับหรือยังคะ แล้วจะมีสิทธิ์ในการอบรมครั้งนี้หรือเปล่า?
  ตอบด้วยค่ะ

  ขอสมัครเข้าอบรมทำหนังสือE book ครั้งที่3
  ชื่อ นางกฤษณา อินต๊ะยะ
  วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
  หมายเลขโทรศัพท์ 055 533207 089 6440538

  ขอสมัครเข้าอบรมทำหนังสือE book ครั้งที่3
  ชื่อ นางศิริลักษณ์ ทิมา
  วิชาที่สอน ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
  หมายเลขโทรศัพท์ 085-1521584

  ครูเจริญรัตน์ โชติรัตน์
  สินวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์