การพัฒนาความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 จากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 จากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

                   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผู้รายงาน      นางเนตรชนก  กัญจนกาญจน์

ปีการศึกษา    2558

บทคัดย่อ 

          การศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนนท์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำนวน 7 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 32 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 32 แผน แบบประเมินพัฒนาการก่อนและหลัง จำนวน 4 ชุด แบบประเมินพัฒนาการระหว่างทำกิจกรรม จำนวน 32 กิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพและค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการศึกษาพบว่า

          1. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.76/89.68 สูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (80/80)

          2. ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า ก่อนการใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.75 และหลังการใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 มีผลต่างของระดับพัฒนาการเฉลี่ย เท่ากับ 0.94

          3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่าเท่ากับ 0.6269 แสดงว่า เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความก้าวหน้าทางความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.69

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์