เกษตรฯ รับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

          โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2552หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครด้วยตนเองในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.30 นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2552
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
          2.สัญชาติไทย
          3.เป็นผู้ที่มีผลการสอบ O-NET ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และผลการสอบ A-NET ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ 2 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ 2 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
          4.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          5.เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
          2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
          3.สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ รบ.) จำนวน 1 ชุด
          4.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
          5.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
          6.สำเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET และ A-NET จำนวน 1 ชุด
          7.สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด
          หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกชุด ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง


          สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ โทร. 034-281105-6 ต่อ 7327 คุณพรพรรณ เล้าสมบูรณ์/คุณทิพย์วารี พึ่งนุสนธิ์


 ข้อมูลข่าวโดย กองบ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ เรียนรอบโลก iSkool www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์