สสวท. อบรมครูสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ฯ

รูปภาพของ supatkul

สสวท.  อบรมครูสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ฯ
แบบห้องเรียนพิเศษ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โครงงาน ครั้งที่ 3

 
        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)   จัดอบรมครูผู้สอนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ฯ  แบบห้องเรียนพิเศษ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โครงงาน ครั้งที่  3  ในวันที่ 22-25 เมษายน 2552  ณ ศูนย์อบรมครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น  

        นางสาวนารี  วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  เปิดเผยว่า   การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ  เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ สสวท.ในการขยายผลการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของ สสวท. ที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ฝึกฝนทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปลูกฝังการเป็นนักคิด นักวิจัยให้นักเรียนสามารถหาความรู้และทำโครงงานวิจัยของตนเองได้เมื่อจบหลักสูตร  การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรม ต่อเนื่องจากการอบรมครูรุ่นที่ 2 ในปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน การทำโครงงาน  เขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน 

                กิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โครงงานฝึกวิเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อเขียนบทสรุปและอภิปรายผลการทดลองให้ถูกต้อง  ฝึกวิจารณ์รายงานโครงงาน และทราบถึงแนวการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลรายวิชาโครงงาน     

             การจัดอบรมครูในรุ่นที่ 3 นี้ จัดให้มีการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง หมุนเวียนไปตามภูมิภาค ของศูนย์อบรมครู สสวท.  โดยเดือนมีนาคม จัดไปแล้ว 1 ครั้ง  โดยจัดอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11-14  มีนาคม 2552  ณ ศูนย์อบรมครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  กรุงเทพฯ   ส่วนครั้งที่ 2 จัดวันที่ 18-21 เมษายน 2552  ณ ศูนย์อบรมครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม  ครั้งที่  3  วันที่ 22-25 เมษายน 2552  ณ ศูนย์อบรมครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น   ครั้งที่  4  วันที่ 27-30 เมษายน 2552  ณ ศูนย์อบรมครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จ.เชียงใหม่     ครั้งที่  5  วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2552  ณ ศูนย์อบรมครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์