ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

เรียน...ท่านผู้ที่สนใจ.....           ในวาระครบรอบสี่สิบปีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการให้บริการทางวิชาการ ในโอกาสนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนให้กลับสังคม จึงมีนโยบายเปิดสถาบันการบริการทางด้านวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง (The Institute of Academic Services and Continuing Education: ASCE) สถาบันฯได้เปิดหลักสูตรการอบรมต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้* ติวเข้มสำหรับเด็กประถมศึกษา ป.5 ป.6 ( ราคา 2,500 บาทต่อคอร์ส ) เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และคะแนนเฉลี่ย (เกรด) โดยการเรียนเป็นแบบบูรณาการ ด้านพื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  * ติวเข้มสำหรับเด็กมัธยมศึกษา ม.1 ม.3 ( ราคา 3,000 บาทต่อคอร์ส ) เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และคะแนนเฉลี่ย (เกรด) โดยการเรียนเป็นแบบบูรณาการ ด้านพื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคม  * วิทยากรการอบรม ป.5 ป.6 และ ม.1 ม.3  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งทีมพี่ๆ จากวิศวะจุฬา วิศวะลาดกระบัง นอกจากนี้แขกรับเชิญ นักเรียนผู้ได้รางวัล 4 เหรียญทองของ สสวท. มาบรรยายให้กับน้องๆ ได้ทราบกันว่า ทำอย่างไรให้พิชิตคะแนนได้ * เปิดอบรม Intensive English และ Intensive Mathematics เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ม.6) หรือเทียบเท่า                         เมื่อจบหลักสูตรและสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานพร้อมรับใบ Certificate จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และยังสามารถใช้เทียบโอนเข้าศึกษาต่อในระดับ English I หรือ Mathematics for Business ของทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ไม่ต้องจบ ม.6 ก็เรียนได้-          Intensive English I (120 ชม.) ราคา 14,500 บาท-          Intensive English II (60 ชม.) ราคา 8,500 บาท-          Intensive Mathematics (60 ชม.) ราคา 7,500 บาท   * เปิดอบรม English for Smart Studentsสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการฝึกฝนทักษะความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพในเชิงการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี                                หลักสูตรที่เปิดสอน Grammar / Listening and Speaking skill / Reading skill / Writing skill / TOEFL and IELT                                 ค่าธรรมเนียมการอบรม : Grammar / Listening and speaking skill ราคา 3,500 บาทต่อคอร์ส / Reading skill / Writing skill ราคา 4,500 บาทต่อคอร์ส / TOEFL and IELTS ราคา 12,500 บาทต่อคอร์ส                                การประเมินผล  ผู้ที่ผ่านการอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมและสอบผ่านเกณฑ์ของทางสถาบันฯ จะได้รับใบวุฒิบัตรจากสถาบันฯ * เปิดอบรม English for Modern Executive Managerสำหรับผู้บริหาร,เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกฝนทักษะความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพเชิงการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษในการทำธุรกิจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี                                หลักสูตรที่เปิดสอน Grammar / Listening and Speaking skill / Reading skill / Writing skill / English for Special Purpose (ESP) / TOEFL and IELT                                 ค่าธรรมเนียมการอบรม Grammar / Listening and speaking skill ราคา 3,500 บาทต่อคอร์ส / Reading skill / Writing skill ราคา 4,500 บาทต่อคอร์ส / English for Special Purpose (ESP) ราคา 4,500 บาท / TOEFL and IELTS ราคา 12,500 บาทต่อคอร์ส                                การประเมินผล  ผู้ที่ผ่านการอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมและสอบผ่านเกณฑ์ของทางสถาบันฯ จะได้รับใบวุฒิบัตรจากสถาบันฯ  * เปิดอบรม General Education and Business Core Courses (อบรมเป็นภาษาไทย)                        สำหรับนิสิต, นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาด้านบริหารธุรกิจอย่างถ่องแท้                         วิชาที่เปิดสอน  Statistics I (สถิติ I) / Statistics II (สถิติ II) / Money, Banking and Financial Market (การเงิน การธนาคาร และตลาดการเงิน) / Marketing Management (การจัดการการตลาด) / Principles of Management (หลักการบริหาร) / Macroeconomic (เศรษฐศาสตร์มหภาค) / Microeconomic (เศรษฐศาสตร์จุลภาค) / Fundamentals of Financial Accounting (การบัญชีการเงิน) / Math for Business (คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ) / Managerial Accounting (การบัญชีสำหรับผู้บริหาร)                        ค่าธรรมเนียมการอบรม : 3,200 บาทต่อคอร์ส                 การประเมินผล ผู้ที่ผ่านการสอบและการเข้าเรียนตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะผ่านเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจากสถาบันฯ สถาบันฯได้เปิด หลักสูตร สำหรับผู้บริหารและบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และได้รับวุฒิบัตรจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศที่ไปศึกษาดูงาน  * Executive Program in Management   (อบรมเป็นภาษาไทย)        เหมาะสำหรับท่านผู้บริหารที่ไม่ได้เรียนทางด้านบริหารธุรกิจมาโดยตรง หรือมีความต้องการเข้าใจทฤษฎีหลักการทางด้านบริหารเพิ่มมากขึ้น และต้องการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนต่างธุรกิจ                ค่าธรรมเนียมการอบรม : ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์ 80,000 บาท / ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 120,000 บาท / ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 150,000 บาทคุณสมบัติของผู้สมัคร :1. จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
                2. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
                3. เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีพื้นฐานความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น และอายุไม่ต่ำกว่า 28 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันแรกที่เปิดรับสมัครของภาคที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา หรือ
                4. เป็นผู้ซึ่งสถาบันฯได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ การประเมินผล : ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 288 ชั่วโมง จึงจะผ่านเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยที่ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ * Executive Micro M.B.A. (4 สาขาวิชา)   (อบรมเป็นภาษาไทย)        เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านศาสตร์อื่นในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ         สาขาวิชาที่เปิดอบรม :1. บริหารธุรกิจสาขาการจัดการทั่วไป (Certificate in Professional General Management)2. บริหารธุรกิจสาขาการตลาด (Certificate in Professional Marketing)3. บริหารธุรกิจสาขาการเป็นผู้ประกอบการ (Certificate in Professional Entrepreneurship)4. บริหารธุรกิจสาขาการจัดการการเงิน (Certificate in Professional Financial Management)ค่าธรรมเนียมการอบรม : ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์ 55,000 บาท / ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 95,000 บาท / ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 125,000 บาทคุณสมบัติของผู้สมัคร :                เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เห็นสมควร                การประเมินผล : ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 144 ชั่วโมง จึงจะผ่านเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยที่ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ * Professional Thai Language Training for Foreigner (Thai Language for everyday use)Specialist for foreigner wants to study and practice a new and effective way of learning to speak, read and write Thai language. This program is designed to learn Thai language in a friendly environmental which specially prefer to meet the everyday needs of foreigners living in Thailand Tuition fee: 3,500 baht/courseQualify applicant: Foreigners live in Thailand and want to know basic Thai language for everyday needs and communication                Course evaluation: 80% of attendance is required and also pass the examination from ASCE Institute                                                                 ** Promotion : มาสมัครเป็นกลุ่มตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป/ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนลดพิเศษให้**  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :                                                                                มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมากเบอร์โทร 02-719-1515 ต่อ #1222, #1316 หรือ 02-318-3883 (สายตรง) และ 081-427-5959E-mail: asce_au@hotmail.com   www.asce.au.edu  เว็บไซด์อยู่ในระหว่างดำเนินการหรือติดต่อได้ที่ http://ASCEAU.hi5.com    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์