รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพื้นฐาน    

                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

หน่วยงาน         โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ผู้ศึกษา              แสงเดือน  จันทะบูลย์

ปีการศึกษา        2558

 

บทคัดย่อ

                   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความ

ที่สอดแทรกการคิดขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย   

อำเภอพิบูลย์รักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ

การเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย   อำเภอพิบูลย์รักษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย  ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3   ปีการศึกษา 2558   จำนวน  30  คน    

                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิด

ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 10 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.55   ถึง  0.73  ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง  0.36   ถึง  0.73   และค่าความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.84  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2   จำนวน 15  ข้อ   มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง  0.41  ถึง  0.55  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ  เท่ากับ  0.86

                   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

                   ผลการศึกษาพบว่า

                         1.  แบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ   86.20/85.22    เป็นไปตามเกณฑ์และ

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  80/80

                         2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย   อำเภอพิบูลย์รักษ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

                         3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย   อำเภอพิบูลย์รักษ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3   มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์