ม.บูรพารับเพิ่ม 220 คน

          มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น รอบ 3 สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552

          จำนวนรับ คณะอัญมณี 50 คน คณะเทคโนโลยีทางทะเล 50 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 120 คน

          คุณสมบัติทั่วไป
          1.มีความประพฤติเรียบร้อย
          2.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          คุณสมบัติด้านการศึกษา
          1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 ภายใน
วันที่ 18 พฤษภาคม  2552 ในโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน  12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี
          2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50  (GPAX)
          3.คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาของผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด


          หลักฐานประกอบการรับสมัคร
          1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำเป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 3x4 ซม.หรือ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
          2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด  (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด  (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          4.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ปพ.1 : 4) (รวม 6 ภาคเรียน) (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือสกุล จำนวน 1 ชุด ถ้ามี 
(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          6.ใบตรวจสุขภาพนิสิต สามารถดาวน์โหลดได้ที่   http://www.chanthaburi.buu.ac.th/ โดยมีรายการผลการตรวจสุขภาพดังนี้
          -ผลการตรวจปัสสาวะ
          -ผลการเอกซเรย์ปอด
          -ผลการวัดความดันโลหิต ชีพจร และอัตราการเต้นของหัวใจ
          -ผลการตรวจตาบอดสี (เฉพาะผู้ที่เลือกสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งของคณะอัญมณี)
          สมัครด้วยตนเองที่ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี โทร. 0-3931-0000 ต่อ 1609-10 
          สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-3931-0000 ต่อ 1609-1610 หรือที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/office/register/documents/project_3-52/1.docโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ เรียนรอบโลก iSkool www.elearneasy.com


        

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์