สวนสุนันทา รับป.ตรีรอบสอง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาตรีต่อเนื่องประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552 รอบสองรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
          หลักสูตรและจำนวนรับ
          -หลักสูตรการศึกษา 4 ปี 9 คน
          -หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 252 คน
          -หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 20 คน
          -หลักสูตรศิลปศาสตร์ 98 คน
          -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 10 คน
          -หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ 22 คน
          -หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 28 คน
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจ 40 คน
          ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจ 20 คน
          -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 12 คน
          -หลักสูตรนิติศาสตร์ 12 คน
          ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจ 10 คน
          -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 10
          วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจ 95 คน
          -หลักสูตรนิติศาสตร์ 40 คน


          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.ต้องเป็นผู้ที่สอบไล่ได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          2.ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
          3.เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา วิชาชีพ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
          4.ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัยนักศึกษา
          5.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
          6.มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
          7.มีคุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตรฯตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร)ขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป โดยติดที่ใบสมัคร 1 รูปและติดที่บัตรประจำตัวผู้สมัคร 2 รูป
          2.บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)
          3.ใบรับรองหรือใบแสดงผลการศึกษา(ตัวจริง)
          4.ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 1 สาขาวิชา เสียค่าสมัครสอบ 200 บาท
          5.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดด้วยลายมือผู้สมัคร ตัวบรรจงให้ครบถ้วน


          สนใจติดต่อสอบถามที่งานทะเบียนและวัดผล กองบริการการศึกษา อาคาร 37 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2241-2758 ต่อ 107,200,219,245 โทรสาร 0-2241-2758


โดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ เรียนรอบโลก iSkool www.elearneasy.com


        

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 249 คน กำลังออนไลน์