สวนสุนันทา รับป.ตรีรอบสอง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาตรีต่อเนื่องประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552 รอบสองรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
          หลักสูตรและจำนวนรับ
          -หลักสูตรการศึกษา 4 ปี 9 คน
          -หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 252 คน
          -หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 20 คน
          -หลักสูตรศิลปศาสตร์ 98 คน
          -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 10 คน
          -หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ 22 คน
          -หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 28 คน
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจ 40 คน
          ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจ 20 คน
          -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 12 คน
          -หลักสูตรนิติศาสตร์ 12 คน
          ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจ 10 คน
          -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 10
          วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
          -หลักสูตรบริหารธุรกิจ 95 คน
          -หลักสูตรนิติศาสตร์ 40 คน


          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.ต้องเป็นผู้ที่สอบไล่ได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          2.ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
          3.เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา วิชาชีพ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
          4.ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัยนักศึกษา
          5.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
          6.มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
          7.มีคุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตรฯตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร)ขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป โดยติดที่ใบสมัคร 1 รูปและติดที่บัตรประจำตัวผู้สมัคร 2 รูป
          2.บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)
          3.ใบรับรองหรือใบแสดงผลการศึกษา(ตัวจริง)
          4.ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 1 สาขาวิชา เสียค่าสมัครสอบ 200 บาท
          5.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดด้วยลายมือผู้สมัคร ตัวบรรจงให้ครบถ้วน


          สนใจติดต่อสอบถามที่งานทะเบียนและวัดผล กองบริการการศึกษา อาคาร 37 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2241-2758 ต่อ 107,200,219,245 โทรสาร 0-2241-2758


โดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ เรียนรอบโลก iSkool www.elearneasy.com


        

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์