รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องเบญจศีล-เบญจธรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม

กัญญนัฏ  อินทรทัพพ์.  (2551)  รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องเบญจศีล-เบญจธรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.  รายงานการศึกษาค้นคว้าผลงานทางวิชาการ.   กรุงเทพ ฯ  :  โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์  สำนักงานเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพ ฯ.  ที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ   นายชัยวัฒน์  แสงมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์   สำนักงานเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 

บทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องเบญจศีล-เบญจธรรมที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องเบญจศีล-เบญจธรรม และเพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องเบญจศีล-เบญจธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2550  จำนวน 25  คน  โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์  สำนักงานเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย   แผนการสอน  จำนวน  10  แผน  ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องเบญจศีล-เบญจธรรม จำนวน  2  ชุด  มีทั้งหมด  10  เรื่องแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเบญจศีล-เบญจธรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ในระดับ 0.23-0.70 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ในระดับ 0.20-0.47 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที  (t-test)ผลการวิจัย  พบว่า1.การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องเบญจศีล-เบญจธรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ
บลูมที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
81.67/81.52  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้รายงานตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องเบญจศีล-เบญจธรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องเบญจศีล-เบญจธรรมตามทฤษฎีของบลูมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์