คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร รับตรง


          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยวิธีรับตรง หลักสูตร 5 โครงการพิเศษหลักสูตรการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 (การเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ โดยนักศึกษาเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ประมาณภาคการศึกษาละ 30,000บาท) จำนวนรับสำหรับผู้มีความสามารถทางภาษาจีน จำนวน  30 คนสำหรับผู้ไม่มีความสามารถทางภาษาจีน จำนวน  30  คน
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.เป็นผู้สำเร็จศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          2.ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ และจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

          วิธีการรับสมัคร
          -รับสมัครโดยตรงที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552  ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดตามนตขัตฤกษ
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
          2.บัตรประจำตัวสอบคัดเลือกที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายเรียบร้อย
          3.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
          4.สำเนาหลักฐานการศึกษา (รบ.1-ป) พร้อมต้นฉบับ
          5.สำเนาหลักฐานเกรดเฉลี่ยจากผลการเรียนตลอด 6 เทอม (GPAX) พร้อมต้นฉบับ
          6.สำเนาหลักฐานคะแนน O-NET พร้อมต้นฉบับ (วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์)
          7.สำเนาหลักฐานคะแนน A-NET พร้อมต้นฉบับ (วิชาภาษาอังกฤษ) สำหรับผู้สมัครกลุ่มที่ 2 ผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน
          8.หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านภาษาจีน เช่น คะแนน HSK ประกาศนียบัตรด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาจีน และผลคะแนนการสอบ A-NET วิชาภาษาจีน (ถ้ามี)
          ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
          -ค่าสมัครสอบ คนละ 400 บาท
          -ค่าสมัครเมื่อมีการสมัครแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
          ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.0-3425-8813 ต่อ 29342, 29344   หรือ Download  ที่  http://www.educ.su.ac.th


         

ดีคร๊าฟๆๆๆๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์