ศิลปากร รับโครงการเอเชียศึกษา เรียนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี


 

          คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโครงการพิเศษเอเชียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552จำนวนนักศึกษาที่รับเขาในปีการศึกษา 200 คน แบ่งเป็นผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาจีน 70 คน ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาญี่ปุ่น 70 คน ผู้สมัครที่เลือกศึกษาภาษาเกาหลี 60 คนจำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ที่   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม   และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ 
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) โดยใช้คะแนนสอบดังต่อไปนี้
          ก. O-NET ในรายวิชา (01) ภาษาไทย (02) สังคมศึกษา (03) ภาษาอังกฤษ
          ข. A-NET ในรายวิชา (11) ภาษาไทย 2 (12)สังคมศึกษา 2 (13) ภาษาอังกฤษ 2
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ห้ามใช้สำเนาใบสมัครในการสมัครสอบ)   
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
          3.สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าจบการศึกษามัธยมศึกษาตอน ปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) โดยมีตราโรงเรียนประทับรับรอง พร้อมลายมือชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน หรือนายทะเบียนที่ทำการแทน
          4.สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
          5.สำเนาใบคะแนนผลการสอบวัดความรู้ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) (Admission การสอบ O-NET และ A-NET) พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครรับรองเอกสารถูกต้องทุกแผ่น
          6.กรณีสมัครทางไปรษณีย์จะต้องมีธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินค่าสมัครเข้ารับการ คัดเลือกตามจำนวนที่ระบุ (350 บาท)
          การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
          คณะอักษรศาสตร์คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาโดยวิธีดังต่อไปนี้
          1.คัดเลือกจากผลคะแนนสอบวัดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) โดยใช้คะแนนการสอบดังนี้
          Ordinary National Education Test (O - NET) 
          1. วิชา 01 ภาษาไทย 
          2. วิชา 02 สังคมศึกษา 
          3. วิชา 03 ภาษาอังกฤษ  
          Advanced National Education Test (A - NET) 
          4. วิชา 11 ภาษาไทย 2 
          5. วิชา 12 สังคมศึกษา 2 
          6. วิชา 13 ภาษาอังกฤษ 2 
          2. การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ได้รับการประกาศว่ามีสิทธิสอบสัมภาษณ์เท่านั้น)
          สนใจติดต่อที่โครงการพิเศษเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ถนน ราชมรรคาใน  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทรศัพท์   0-3425-6709 โทรสาร 0-3425-6709 , 0-3425-5794 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์