เกษตรฯกำแพงแสน รับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่(เพิ่มเติม)หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11  พฤษภาคม 2552 ไม่จำกัดจำนวน
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
          2.มีผลสอบ O-NET และ A-NET
          3.ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.เป็นผู้ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
          5.ไม่เคยได้รับโทษทางอาญา
          6.มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดจนจบหลักสูตรการศึกษา
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
          2.สำเนาผลสอบ O-NET และ A-NETพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
          3.สำเนาใบรายงานผลการศึกษาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
          4.สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
          5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
          การรับสมัคร
          ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2552
          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73140  โทร.0-3428-1075 ต่อ 277 ได้ทุกวันในเวลาราชการหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็ปไซต์http://cpe.eng.kps.ku.ac.th


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์